Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Poslovna ekonomija

Profil kadra koji će se školovati na studijskom programu Poslovne ekonomije mora biti različit od profila klasičnih ekonomista.

Taj profil mora imati poslovno-upravljačku orijentaciju sa suvremenim operativno tehnološkim znanjima i vještinama i interkulturnim karakteristikama koje se mogu steći jedino na moderno profiliranoj visokoškolskoj ustanovi kakva je Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" u Kiseljaku.

U osnovi, dakle treba se fokusirati na nove paradigme menadžmenta, računovodstva I financija, menadžmenta javnog sektora i uprave. Studij Poslovne ekonomije treba shvatiti kao "učenje o cjelovitom upravljanju u organizacijama".

Studij Poslovne ekonomije treba promatrati isključivo kao proces upravljanja organizacijama (institucijama, firmama, državnim strukturama) u tradicionalnim teorijama poslovne ekonomije može biti definiran kao "napor u ostvarivanju ciljeva kroz planiranje, organiziranje, vođenje i kontroliranje".

Polazna teza za utvrđivanje potreba u oblastima ekonomskog obrazovanja studenata jeste radikalno promijenjen pristup poimanju ekonomije i ekonomskih vrijednosti. To predstavlja fokusiranje na zdrave socio-ekonomske sustave, koji funkcioniraju na bazi znanja obrazovanih zaposlenika, interaktivno povezanih sa financijski uspješnim potrošačima proizvoda i usluga. Na toj osnovi poduzeća su locirana kao članovi globalnih i lokalnih zajednica koja djeluju u većim organizacijskim mrežama i sustavima. Njihove poslovne aktivnosti su tehnološki intenzivne i zahtijevaju kvalificirane zaposlene koji se obrazuju u vrhunskim visokoškolskim institucijama.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" u Kiseljaku ima ambiciju da školovanjem kadrova za ovaj obrazovni profil doprinese dinamici privrednog života regije, Federacije Bosne i Hercegovine i šireg područja te da se adekvatnom brzinom usvoje neophodna znanja iz svih oblasti poslovne ekonomije, koja su potreba poslovnih ljudi.

Financije i računovodstvo

Znanja i vještine koje se stječu završetkom studija, ekonomisti računovodstveno-financijskog smjera bit će osposobljeni za samostalno vođenje poslovnih knjiga malog poduzeća, obrta i neprofitnih organizacija. Jednako tako bit će osposobljeni za preuzimanje stručnih poslova u okviru računovodstveno-financijske struke srednje-velikih i velikih poduzetnika te za preuzimanje organizacijskih funkcija u dijelu koji se odnosi na računovodstveno-financijske poslove u poduzećima, bankama i osiguravajućim društvima.

Diplomanti računovodstveno-financijske struke biti će osposobljeni za obavljanje poslova na području financijskog menadžmenta, financijskog računovodstva i izvješćivanja, kontrolinga, menadžerskog računovodstva, poslovnog planiranja i revizije.

Menadžment

Znanja i vještine koje se stječu završetkom studija, ekonomisti, smjera Menadžment, studenti su osposobljeni za rad i profesionalni razvoj na istraživanju, projektiranju i dizajniranju organizacije poduzeća i njegovih dijelova, menadžmentu na svim organizacijskim razinama, upravljanju ljudskim potencijalima, upravljanju proizvodnjom, projektnom menadžmentu, upravljanju nagrađivanjem, konzultantskim poslovima iz područja organizacije, menadžmenta i reinženjeringa, upravljanja promjenama i upravljanja krizama te istraživačke i razvojne poslove u znanstvenim i obrazovnim institucijama.

Menadžment javnog sektora i uprave

Znanja i vještine koje se stječu završetkom studija Poslovne ekonomije, smjera Menadžment javnog sektora i uprave, odnose se na upravljanje kompleksnošću velikog broja funkcija organa javne uprave i optimizacijom informacijskih, vrijednosnih i prije svega financijskih tijekova u sustavu uprave. Isto tako u sferu poslova i zadataka koji su u nadležnosti ovog studijskog smjera su poslovi praćenja velikog broja građana i drugih klijenata kojima se pružaju usluge i rješavaju zahtjevi; kontroliranje upravljačkih efekata funkcija na više razina (razine jedinica uprave i lokalne samouprave, razine rukovoditelja odjeljenja, razine operativnih izvršitelja); planiranje budućih projekata, akcija i aktivnosti u cjelini koji uključuju višedimenzionalnost interakcija (plan budžeta, obveza i naplate potraživanja, plan ekološke zaštite, prostorno planiranje, izgradnja infrastrukturnih sustava itd.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.