Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Zdravstvene studije

Savremeni razvoj znanosti i pratećih disciplina, visoke tehnologije, veliki prirast stanovnika u gradovima i opća migracija stanovništva uvelike su utjecali na način života savremenog čovjeka. Opterećenja koja se zbog toga postavljaju pred pojedince, obitelji i čitave zajednice odražavaju se na zdravlje i zdravstveno stanje, te ustroj zdravstvenog sistema. U prijelaznim godinama trećeg tisućljeća na listama najčešćih bolesti prevladavaju kronične nezarazne bolesti, maligne bolesti, traumatizam, ali primijećen je i porast novih zaraznih bolesti. U procesima liječenja i zdravstvene njege uvedeni su visoki tehnološki standardi. Utvrđeno je da tehnologizacija, a u ovom slučaju i medikalizacija često dovode do dehumanizacije, što je duboko ukorijenjena značajka zdravstvene zaštite visoko razvijenih zemalja.

Kao protuteža, posljednjih desetljeća javlja se pokret usmjeren na zdravlje i njegovo unapređenje čiji je pokretač Svjetska zdravstvena organizacija. Bitne odrednice projekta “Zdravlje za sve” su unapređenje i očuvanje zdravlja kroz znanje, slobodno odlučivanje i odgovornost, te osiguravanje kvalitete življenja u zdravlju i bolesti (WHO – European Health 21 – WHO Regional Committee for Europe, Copenhagen, 1998.). Jedna od najvažnijih preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je i ostvarenje Cilja 18 – Razvoj ljudskih resursa u zdravstvu. Sve zemlje članice Evropske unije trebaju osigurati da svi zdravstveni radnici u sistemu zdravstva, ali i u drugim srodnim područjima, posjeduju odgovarajuća znanja, stavove i sposobnosti sa svrhom očuvanja i unaprjeđenja zdravlja.

Savladavanjem nastavnog plana i programa iz smjerova: sestrinstva, sanitarnog inženjerstva, fizioterapije i gerijatrije studenti stiču ne samo odgovarajuća znanja vezana za teorijsko razumijevanje predmeta, već takođe i specifične vještine odnosno sposobnosti i kompetencije vezane za praktičnu i operativnu primjenu tih znanja, te vještine neophodne za sticanje odgovarajućih profesionalnih kvalifikacija studenata.

Sestrinstvo

Studijskim smjerom „Sestrinstvo“ stiču se kompetencije i vještine za procedure, trijažu i zdravstvenu njegu u: internoj medicini; infektologiji, neurologiji, dermatovenerologiji, otorinilaringologiji, oftalmologiji, hirurgiji, ginekologiji i akušerstvu, neonatologiji, pedijatriji; onkologiji, urgentnoj medicini i kod životno ugroženog bolesnika; tretman bolesnika u ranoj i rehabilitaciji u kliničkoj i praksi u zajednici; psihijatrijskih bolesnika i poremećaja u ponašanju ljudi te promociji mentalnog zdravlja u zajednici; javno-zdravstvenoj i sestrinskoj procjeni i dijagnozi u porodičnoj medicini, palijativnom tretmanu,te multidisciplinarnom pristupu u tretmanu osoba treće životne dobi.

Sanitarni inženjering

Studijskim smjerom „Sanitarni inženjering“ stiču se kompetencije i vještine za provođenje: zakonske rugulative, EU legislative i primjene ISO standarda u sanitarnom zdravstvu; principa inspekcijskog nadzora; socijalno-medicinskih aspekata zdravlja i bolesti, nadzora nad zaraznim i nezaraznim bolestima; sanitarnog nadzora u zdravstvenim i drugim ustanovama, te jačanju javnog zdravstva u zajednici; samostalno rješavanje ekoloških problema urbane sredine, rizika okoliša, faktora radne sredine; higijensko-sanitarne kontrole proizvodnje i prometa životnih namirnica, vode za piće, savremenih načina prikupljanja i transporta otpada, otpadnih voda, praćenja monitoringa zraka; te rada sa molekularno-biotehnološkim metodama, identifikaciji svih mikroorganizama; te multidisciplinarnom pristupu u očuvanju zdravlja ljudi zasnovanog na dokazima.

Fizioterapija

Studijskim smjerom „Fizioterapija“ stiču se kompetencije i vještine za procedure i primjenu: fizikalne medicine, rehabilitacije i kineziologije; fizikalnih modaliteta u ranoj i rehabilitaciji u kliničkoj i praksi u zajednici; kod reumatskih bolesti, tehnika kod pulmoloških i kardioloških oboljenja te kontraindikacija za fizioterapiju; neurološke, hirurške i dermatološke propedeutike; neurološke rehabilitacije; nadzora i njege djeteta u zdravlju i bolesti te primjenu različitih postupaka habilitacije ili rehabilitacije; okupacione terapije; psihijatrijskih bolesnika i poremećaja u ponašanju ljudi te promociji mentalnog zdravlja u zajednici; akitvne asistencije tokom dijagnostičkih, terapeutskih ortopedsko traumatoloških procedura i primjeni ortopedsko protetskih sredstava, sporta kod onesposobljenja, te funkcionalne procjene nakon fizioterapijskog tretmana.

Gerijatrija

Studijskim smjerom „Gerijatrija“ stiču se vještine pregleda, dijagnostike i liječenja starih uz poseban osvrt na osobenosti pristupa starom bolesniku, kao i trijaža oboljelih u uslovima bolničkog liječenja ili produženog liječenja i smeštaja u domovima za stare. Stiču se i vještine iz oblasti previntivno medicinskih mjera, mjera rane rehabilitacije kao i načina depistaže za najčešće bolesti i stanja kod bolesnika ove starosne grupe. Tokom pohađanja nastave studenti stiču sva neophodna znanja iz oblasti patogeneze, kliničke slike i terapije najčešćih bolesti i stanja koja se javljaju u gerijatriskoj populaciji uz istanje svih specifičnosti ove starosne grupe u odnosu na radno aktivne. Posebna pažnja posvećena je značaju preventivno medicinskih mjera i postupaka kao i mjera depistaže koje je neophodno sprovoditi prije svega u domovima za stare. Tokom nastave stiču se vještine iz procesa zdravstvene njege od pristupa starom bolesniku, trijaže oboljelih, planiranja zdravstvene njege u uslovima bolničkog lijčenja ili produženog liječenja i smještaja u domovima za stare. Stiču se i vještine iz oblasti previntivno medicinsakih mjera, mjera rane rehabilitacije kao i načina depistaže za najčešće bolesti i stanja kod bolesnika ove starosne grupe. Osnovni ciljevi nastave gerijatrije su upoznavanje sa najaktuelnijim zdravstvenim problemima u gerijatrijskoj populaciji uz istacanje najznačajnijih razlika u kliničkim manifestacijama, dijagnostici i terapiji bolesti i stanja. Inetreaktivne metode edukacije u okviru radionica, diferencijalno dijagnostička i terapijska razmatranja na osnovu predočenih prikaza slučajeva.

Stečeni naziv nakon završetka studija

• Bakalaureat/ Bachelor gerijatrije - 180 ECTS
• Bakalaureat/ Bachelor gerijatrije - 240 ECTS

• Bakalaureat/ Bachelor sestrinstva - 180 ECTS
• Bakalaureat/ Bachelor sestrinstva - 240 ECTS

• Bakalaureat/ Bachelor sanitarnog inženjerstva - 180 ECTS
• Bakalaureat/ Bachelor sanitarnog inženjerstva - 240 ECTS

• Bakalaureat/ Bachelor fizioterapije - 180 ECTS
• Bakalaureat/ Bachelor fizioterapije - 240 ECTS

Stručni nazivi biti će usklađeni sa Zakonom o stručnim nazivima nakon njegovog donošenja.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.