Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Pravne nauke

U savremenim uslovima života nezamisliva je organizacija društva i države bez pravne dimenzije. Nacionalno, međunarodno i transnacionalno pravo predstavljaju danas složeni kompleks znanja koji traži profesionalce koji su se u stanju nositi sa svekolikim zahtjevima društva i struke. Danas bez pomoći pravnih profesionalaca nije moguće rješavanje nebrojenih pitanja privatnopravne i javnopravne sfere u kojima se susreću i razjašnjavaju pravni odnosi različitog stepena složenosti.

U kontekstu samoanalize Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak, izvršena je uporedba s nastavnim planovima i programima pravnih fakulteta nekih razvijenih evropskih zemalja i to posebno njemačkih i engleskih pravnih fakulteta, ali i pravnih fakulteta zemalja koje pripadaju srednjeevropskom pravnom krugu kao i Bosna i Hercegovina (primjerice: Republika Hrvatska, Češka - Karlov Univerzitet u Pragu, Poljska - Univerzitet Nikole Kopernika u Torunu, Mađarska - Univerzitet Eotvos Lorand u Budimpešti). Ta je analiza pokazala da se program u osnovi ne razlikuje od režima nastave na pravnim fakultetima u spomenutim državama. Tome u prilog govore oblici nastavnog procesa: predavanja, vježbe, prezentacije, diskusija, seminari te sudska praksa kao i širina i sveobuhvatnost nastavnog plana i programa.

Potreba za konsolidacijom Bosne i Hercegovine kao države vladavine prava koja svoju administraciju organizira po principima pravne države, sve osjetnija potreba za kompetentnijim profesionalnim personalom u bosanskohercegovačkom pravosuđu, a iznad svega potrebe unutrašnjeg bosanskohercegovačkog tržišta koje počiva na sve kompleksnijoj i široj pravnoj regulaciji koja nacionalno pravo otvara globalizaciji i europeizaciji otvara i širi mogućnosti pravničkog akademskog obrazovanaja i zadovoljavanje svekolikih potreba tržišta rada.

Opće pravo

Visoka škola CEPS u Kiseljaku u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Srednjobosanskog kantona organizira i izvodi preddiplomsku nastavu za stjecanje stručne spreme pravnih nauka. Nastava se izvodi prema utvrđenom nastavnom planu i nastavnom programu usklađenom prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine i Bolonjskoj deklaraciji.

Nastavni plan sadrži opće, stručne i fakultativne predmete. Opći i stručni predmeti su obavezni, a izborni predmeti postaju obavezni nakon što ih studenti odaberu.

Studij općeg prava omogućava kvalitetno opće obrazovanje, kao i širok spektar zanimanja. Osim tradicionalnih pravničkih zanimanja, kao što je sudija, tužilac, advokat, notar, pravobranilac i sl., tu su i različita druga zanimanja u poslovnom svijetu, političkom životu, međunarodnim organizacijama, civilnim organizacijama, obrazovanju i nauci i dr. koja pravnik može da obavlja.

Stečeni naziv nakon završetka studija

• Bakalaureat/ Bachelor općeg prava - 180 ECTS
• Bakalaureat/ Bachelor općeg prava - 240 ECTS

Stručni nazivi biti će usklađeni sa Zakonom o stručnim nazivima nakon njegovog donošenja.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.