Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Društvena i tehnička istraživanja

ČASOPIS ZA DRUŠTVENE I TEHNIČKE STUDIJE - ISSN 2303-8462Index Copernicus

Radovi objavljeni u časopisu Društvena i tehnička istraživanja referiraju se u sljedećim bazama podataka:
- EBSCO;
- Index Copernicus International;
- CEEOL (Central and Eastern European Online Library);
- ERIH PLUS.

Index Copernicus
Radovi objavljeni u časopisu Društvena i tehnička istraživanja referiraju se u sljedećim bazama podataka:
- EBSCO;
- Index Copernicus International;
- CEEOL (Central and Eastern European Online Library);
- ERIH PLUS.

Creative Commons License
Ovaj časopis je licenciran pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2023. godina - Broj 2

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK DOPRINOS NAUČNOJ MISLI IZ OBLASTI KRIMINALISTIKE, AKADEMIKA PROF. DR. KORAJLIĆ NEDŽADA CONTRIBUTION TO SCIENTIFIC THOUGHT IN THE FIELD OF CRIMINALISTICS BY ACADEMICIAN PROF. DR. NEDŽAD KORAJLIĆ Autor: Adisa Jusić, MA PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK KOMPJUTERSKI KRIMINAL I ORGANIZOVANI KRIMINAL U FEDERACIJI BOSNI I HERCEGOVINI COMPUTER CRIME AND ORGANIZED CRIME IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Autor: Mr. Ensad Korman PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK INSTITUCIONALNA SARADNJA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH LICA I TUŽILACA U ISTRAGAMA U VEZI SA KRIVIČNIM DJELIMA ORGANIZOVANOG KRIMINALA – PREDNOSTI I NEDOSTACI INSTITUTIONAL COOPERATION OF AUTHORIZED OFFICIALS AND PROSECUTORS IN INVESTIGATIONS IN CONNECTION WITH CRIMINAL OFFENSES OF ORGANIZED CRIME – ADVANTAGES AND DISADVANTAGES Autor: Miroslav Mojsilović, MA PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK KRIMINALISTIČKO OPERATIVNO POSTUPANJE U OTKRIVANJU KRIVIČNIH DJELA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA SA OSVRTOM NA SUDSKE PRESUDE CRIMINALIST OPERATIONAL PROCEDURE IN DETECTING CRIMINAL OFFENSES OF ORGANIZED CRIMINALITY WITH REFERENCE TO COURT JUDGMENTS Autori: Dr. Zoran Kovačević, Doc. dr. Zoran Lakić, Ljubomir Kuravica PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ZASTUPLJENOST NEUROMARKETINŠKIH METODA U ODABRANIM HRVATSKIM TVRTKAMA ADOPTION OF NEUROMARKETING METHODS IN SELECTED CROATIAN COMPANIES Autor: Dr. sc. Željka Zavišić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK MJERENЈE KOMPLEMENTARNOSTI I SLIČNOSTI STRUKTURE ROBNE RAZMJENE BOSNE I HERCEGOVINE UNUTAR CEFTA-E, S POSEBNIM NAGLASKOM NA REPUBLIKU SRBIJU I REPUBLIKU SRPSKU MEASUREMENT OF COMPLEMENTARITY AND SIMILARITY OF THE STRUCTURE OF THE TRADE IN GOODS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA WITHIN CEFTA, WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE REPUBLIC OF SERBIA AND REPUBLIKA SRPSKA Autor: Goran Ćetojević ma PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK LEADING BY SERVING: EXPLORATION AND USE OF THE “LEADER IS SERVANT” METAPHOR Autori: Nenad Blaženović, Emir Muhić, Sanel Hadžiahmetović Jurida PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK EFIKASNOST DEVOPS AUTOMATIZACIJE U UPRAVLJANJU INFRASTRUKTUROM KAO KODOM EFFICIENCY OF DEVOPS AUTOMATION IN MANAGING INFRASTRUCTURE AS CODE Autori: Pred. VŠ Samir Ščetić, Dr. sc. Bakir Čičak, pred. vš PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK FUNKCIONIRANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU ZRAČNE PLOVIDBE U BOSNI I HERCEGOVINI FUNCTIONING OF THE AIR TRAFFIC MANAGEMENT SAFETY SYSTEM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Autor: Marija Prskalo, mag.ing.el. PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ODRICANJE OD JAMSTAVA PRAVIČNOG SUĐENJA U KAZNENOM POSTUPKU - NOVIJA PRAKSA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE WAIVER OF THE GUARANTEES OF A FAIR TRIAL IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS - RECENT CASE-LAW OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF CROATIA Autor: Nataša Belamarić, mag.iur. PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK USTAV KRALJEVINE JUGOSLAVIJE IZ 1931. GODINE SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU THE 1931 KINGDOM OF YUGOSLAVIA CONSTITUTION WITH A SPECIAL FOCUS ON BOSNIA AND HERZEGOVINA Autor: Doc. dr. Nedžad Baković

2023. godina - Broj 1

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ROZPRÁVANIE PRÍBEHOV – STORYTELLING – AKO NÁSTROJ MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU STORYTELLING METHOD AS A MARKETING COMMUNICATION TOOL IN THE TOURISM INDUSTRY Autor: Zuzana Slobodová PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA EKONOMIJU BOSNE I HERCEGOVINE - SVEOBUHVATAN PREGLED IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE ECONOMY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA - COMPREHENSIVE OVERVIEW Autori: Prof. dr. Mirza Dinarević, Safeta Sarač PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA GLOBALNU EKONOMIJU THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE GLOBAL ECONOMY Autori: Prof. dr. Mirza Dinarević, Safeta Sarač PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK O POJEDINIM TEORIJSKIM I PRAKTIČNIM ASPEKTIMA PRAVNE KULTURE ON SOME THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF LEGAL CULTURE Autori: Prof. dr. sc. Milorad Ćupurdija, Dr. sc. Ninoslav Gregurić-Bajza, v. pred. PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK DRŽAVNI ORGANI NADLEŽNI ZA VOĐENJE VANJSKE POLITIKE BOSNE I HERCEGOVINE STATE AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR FOREIGN POLICY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Autor: Doc. dr Željko Petrović PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ČOVJEČANSTVO IZMEĐU OKOLIŠNE I EKOLOŠKE SIGURNOSTI HUMANITY BETWEEN ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL SECURITY Autori: Prof. dr. Goran Kovačević, Prof. dr. Nedžad Korajlić, Luka Toth PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK SPECIFIČNOSTI KRIMINALISTIČKOG ISTRAŽIVANJA IMOVINSKIH DELIKATA SA ELEMENTIMA NASILJA SPECIFICITIES OF PROPERTY OFFENSES CRIMINAL INVESTIGATION WITH ELEMENTS OF VIOLENCE Autori: Akad. Prof. dr. Nedžad Korajlić, Doc. dr. Mirzo Selimić, Luka Toth PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK NOVA TEHNOLOŠKA RJEŠENJA ZA SAMOUSLUŽIVANJE I NUĐENJE USLUGA U JAVNOJ UPRAVI NEW TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR SELF-SERVICE AND OFFERING SERVICES IN PUBLIC ADMINISTRATION Autor: Prof. dr. Mladen Radivojević PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK PREGLED MATEMATIČKIH MODELA ZA PREDVIĐANJE NIVOA BUKE U CESTOVNOM SAOBRAĆAJU REVIEW OF MATHEMATICAL MODELS FOR ROAD TRAFFIC NOISE PREDICTION Autor: Dr.sc. Nermin Palić, dipl. ing. saobr. i kom. PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ANALIZA KVALITETA DOBITI JAVNIH PREDUZEĆA U REPUBLICI SRPSKOJ ANALYSIS OF PROFIT QUALITY OF PUBLIC ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF SRPSKA Autori: Goran Ćetojević, MA, Pred. VŠ Danijela Trubajić

2022. godina - Broj 2

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK RAT PROTIV TERORIZMA – VALORIZACIJA NJEGOVE UČINKOVITOSTI NAKON DVIJE DECENIJE THE WAR ON TERRORISM – VALORISATION OF ITS EFFECTIVENESS TWO DECADES LATER Autor: Doc. dr. Edita Hasković PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ODNOS IZVRŠNE I UPRAVNE VLASTI PREMA GRAĐANIMA U BOSNI I HERCEGOVINI THE RELATION BETWEEN EXECUTIVE AND ADMINISTRATIVE AUTHORITY TOWARD CITIZENS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Autori: Prof. dr Fuad Purišević, Prof. dr Armin Kržalić, Doc. dr Sandra Kobajica PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK TRGOVINA LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Autori: Amina Smailhodžić, Amila Taljanović PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK RUKOVOĐENJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOJ UPRAVI MANAGING HUMAN POTENTIAL IN PUBLIC ADMINISTRATION Autori: Prof. dr. Fuad Purišević, Prof. dr. Armin Kržalić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ORGANIZACIJA I FUNKCIONIRANJE JAVNOG ZDRAVSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF PUBLIC HEALTH IN THE REPUBLIC OF CROATIA Autori: Krunoslav Čolak, str. spec. men. jav. sek., Dr. sc. Ninoslav Gregurić-Bajza, v. pred. PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK HEALTH MANAGEMENT OF ORAL AND CARDIOVASCULAR HEALTH OF PREGNANT WOMEN AND NEWBORNS Autori: Senka Mesihović Dinarević; Anes Jogunčić; Jasminka Prguda-Mujić; Lutvo Sporišević; Vjekoslav Krželj; Kristen Sarić; Liana Cambj-Sapunar; Davor Petrović; Berislav Topić, Sanja Jurišić; Senad Saric; Samir Prohić; Amila Zukanović PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK TRANSNACIONALNE KOMPANIJE KAO NOSIOCI SVJETSKE TRGOVINE I INVESTIRANJA TRANSNATIONAL COMPANIES AS CARRIERS OF WORLD TRADE AND INVESTMENT Autor: Šarganović Haris PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ULOGA PROCEDURA I MEĐU-FUNKCIONALNE SURADNJE U RAZVOJU NOVIH PROIZVODA I USLUGA THE ROLE OF PROCEDURES AND CROSS-FUNCTIONAL COOPERATION IN THE DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTS AND SERVICES Autor: dr. sc. Matej Galić, prof. v.š. PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK PROMETNE NESREĆE MLADIH VOZAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NEKE OD MOGUĆIH MJERA PREVENCIJE TRAFFIC ACCIDENTS OF YOUNG DRIVERS IN THE REPUBLIC OF CROATIA AND SOME OF THE POSSIBLE PREVENTION MEASURES Autori: dr.sc. Goran Matijević, univ.bacc.ing.traff, prof. dr. Velibor Peulić, dr. sc. Nermin Palić, dipl. ing. saobr. i kom STRUČNI ČLANAK KORUPTIVNA KAZNENA DJELA U JAVNOJ NABAVI CORRUPTIVE CRIMINAL OFFENSES IN PUBLIC PROCUREMENT Autori: Dr. sc. Ninoslav Gregurić-Bajza, Jurica Fapali, bacc. ing. admin. chris. STRUČNI ČLANAK TERITORIJA KAO KONSTITUTIVNI ELEMENT DRŽAVE TERRITORY AS A CONSTITUTIONAL ELEMENT OF THE STATE Autor: Doc. dr. Željko Petrović STRUČNI ČLANAK MATERIJALNI I NEMATERIJALNI ČIMBENICI MOTIVACIJE U POLICIJSKOJ ORGANIZACIJI MATERIAL AND NON-MATERIAL FACTORS OF MOTIVATION IN THE POLICE ORGANIZATION Autori: Krešimir Vencl, mag.rel.int. et dipl.; Slobodan Jamnić, str. spec. men. jav. sek.; mr. sc. Mato Pušeljić, viši pred. STRUČNI ČLANAK KONTROLE UPRAVLJANJA FINANCIJSKIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT CONTROLS Autori: Doc. dr. sc. Matija Varga, viši znanstveni suradnik, Tomislav Tomašić

2022. godina - Broj 1

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK NEKSUS MIGRACIJA I SIGURNOSTI NA JUGOISTOKU EVROPE MIGRATION AND SECURITY NEXUS IN SOUTH EASTERN EUROPE Autor: Senadin Šabanija, MA PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK CAUSES OF ACTION IN THE COMMON LAW SYSTEM Autor: Dijana Gorgieva PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK UPRAVNE STVARI U OPĆIM I POSEBNIM UPRAVNIM POSTUPCIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ADMINISTRATIVE MATTERS IN GENERAL AND SPECIAL ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Autori: Prof. dr Fuad Purišević, Doc. dr. Senad Hasanspahić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK POLOŽAJ I ULOGA UPRAVNIH ORGANIZACIJA I JAVNIH AGENCIJA U TEORIJSKOM I U POZITIVNOM ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE POSITION AND ROLE OF ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS AND PUBLIC AGENCIES IN THEORETICAL AND POSITIVE LEGISLATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Autori: Prof. dr. Fuad Purišević, Prof. dr. Armin Kržalić, Adna Brkić, MA PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK TENDENCIJE RASTA UPRAVNIH ORGANIZACIJA U KONTEKSTU REFORME JAVNE UPRAVE GROWTH TRENDS OF ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN CONTEXT OF PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS Autor: Mevludin Mustafić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK PITANJE PRIPRAVNOSTI I UPRAVLJANJA MIGRACIJSKIM KRIZAMA U EUROPSKOJ UNIJI I STRATEGIJA BOSNE I HERCEGOVINE U OBLASTI MIGRACIJA I AZILA ZA PERIOD 2021.-2025. GODINE THE QUESTION OF READINESS AND THE MANAGEMENT OF MIGRATION CRISES IN THE EUROPEAN UNION AND THE STRATEGY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE AREA OF MIGRATION AND ASYLUM FOR 2021-2025 Autor: Mr. sc. Lejla Trnčić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK UVIĐAJ KOD KRIVIČNOG DJELA UBISTVA THE INVESTIGATION INTO CRIMINAL OFFENCE OF MURDER Autori: Mia Šćuk, MA, Bojana Karaica, mag. iur. PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK PRIVATNE VOJNE I BEZBJEDNOSNE KOMPANIJE U UNUTRAŠNJIM I MEĐUNARODNIM ODNOSIMA PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANIES IN DOMESTIC AND INTERNATIONAL RELATIONS Autori: Doc. dr. Marjanović Marjan, Prof. dr. Nedžad Korajlić, Doc. dr. Hajdarović Amela, Bojana Karaica, mag. Iur. PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK TRANSFORMACIJA GRADSKE MOBILNOSTI PRIMJENOM A-S-I PRISTUPA TRANSFORMATION OF URBAN MOBILITY USING THE A-S-I APPROACH Autori: PhD Nermin Palić, dipl. ing. saobr. i kom, PhD Goran Matijević, univ.bacc.ing.traff, Emir Selimović, bacc. ing. cest.prom PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK INCREASED USE OF SOLAR SYSTEMS, ADVANTAGES AND EXPECTED NEGATIVE EFFECTS ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT, THAT IS, TREATMENT OF WASTE FROM SOLAR PANELS Autor: Doc. dr. Serjoza Markov STRUČNI ČLANAK ORGANIZACIJA I KADROVSKI POTENCIJAL DRŽAVNE UPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCES POTENTIAL OF STATE ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA Autori: Krešimir Vencl, mag. rel. int. et dipl., Slobodan Jamnić, str. spec. men. jav. sek., Mato Pušeljić, viši pred. STRUČNI ČLANAK OPERATIVNO TAKTIČKO - TEHNIČKE MJERE TRAGANJA ZA NESTALIM OSOBAMA OPERATIONAL TACTICAL - TECHMICAL MEASURES OF SEARCHING MISSING PERSONS Autor: Mia Šćuk, MA STRUČNI ČLANAK DELEGIRANJE KAO TEMELJ MENADŽMENTA DELEGATION AS THE FOUNDATION OF MANAGEMENT Autori: Krunoslav Tušek, spec. men. jav. sekt., Ivan Markotić, mag. oec., Mato Pušeljić, viši pred. STRUČNI ČLANAK KONTROLE UPRAVLJANJA INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA S OSVRTOM NA GEOGRAFSKE INFORMACIJSKE SUSTAVE INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT CONTROLS WITH REFERENCE TO GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS Autori: Matija Varga, Aljmir Media

2021. godina - Broj 1

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK ANALIZA UZROKA ZRAKOPLOVNE NESREĆE ZRAKOPLOVA MEKEDONSKE VLADE KOJA SE DOGODILA 26. VELJAČE 2004. GODINE U BLIZINI MOSTARA ANALYSIS OF THE CAUSES OF THE MACEDONIAN GOVERNMENT AIRCRAFT ACCIDENT WHICH HAPPENED ON FEBRUARY 26, 2004 NEAR MOSTAR Autor: Mr. sc. Marko Đuzel IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK SKRIVENE I TEHNIČKE MJERE PRAĆENJA I ISTRAGE U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE KOSOVO HIDDEN AND TECHNICAL MONITORING AND INVESTIGATION MEASURES IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KOSOVO Autor: Doc. dr. Driton Muharremi IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK SPECIFIČNOSTI ORGANIZACIJE UPRAVNE, ODNOSNO IZVRŠNE VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI SPECIFICS OF THE ADMINISTRATIVE OR EXECUTIVE AUTHORITIES ORGANIZATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Autor: Prof. dr. Fuad Purišević, Doc. dr. Armin Kržalić, Pred. VŠ Mirzo Selimić IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK RAZLOZI ODBACIVANJA PONUDA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI REASONS FOR REJECTION OF BIDS IN PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURES Autor: Prof. VŠ dr Slaviša Bjelogrlić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI RAZVOJA PONAŠAJNIH PROJEKTNIH KOMPETENCIJA TE POGODNOSTI ZA OBAVLJANJE TEHNIČKIH ZADATAKA KROZ TRADICIONALNE, VIRTUALNE I HIBRIDNE PROJEKTNE TIMOVE RESEARCH OF POSSIBLE DEVELOPMENT OF BEHAVIOURAL PROJECT COMPETENCIES AND SUITABILITY FOR PERFORMING TECHNICAL TASKS THROUGH TRADITIONAL, VIRTUAL AND HYBRID PROJECT TEAMS Autor: Zlatko Barilović, PhD, Marko Šimac, Kristina Kobrehel Preskar PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ISTRAGA LICA MJESTA ZRAKOPLOVNE NESREĆE INVESTIGATION OF THE AIRCRAFT ACCIDENT SITE Autor: Mr. sc. Marko Đuzel, Prof. dr. Nedžad Korajlić, Pred. VŠ Mirzo Selimić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK SEKURITIZACIJA MIGRACIJA: ILEGALNE MIGRACIJE KAO SIGURNOSNA PRIJETNJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI SECURITIZATON OF MIGRATIONS: ILLEGAL MIGRATIONS AS SECURITY THREAT IN SOUTH EAST EUROPE Autor: Senadin Šabanija PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK TEORIJE ZAVJERE I KRIZNO KOMUNICIRANJE U DOBA PANDEMIJE CONSPIRACY THEORIES AND CRISIS COMMUNICATION IN THE PANDEMIC AGE Autor: Edin Garaplija PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK PREVENCIJA I SPRIJEČAVANJA DRUŠTVENIH KONFLIKATA U FUNKCIJI SIGURNOSTI I MIRA PREVENTION AND PREVENTION OF SOCIAL CONFLICTS IN THE FUNCTION OF SECURITY AND PEACE Autor: Doc. dr. Mevludin Mustafić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK DINAMIKA SAVREMENOG TRANSATLANTIZMA I REFLEKSIJE NA STAGNACIJU REFORMSKOG PROCESA U BOSNI I HERCEGOVINI DYNAMICS OF CONTEMPORARY TRANSATLANTICISM AND REFLECTIONS ON THE STAGNATION OF THE REFORM PROCESS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Autor: Dr. sci. Amel Fako PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ZABRANA DISKRIMINACIJE U MEĐUAMERIČKOM SISTEMU LJUDSKIH PRAVA PROHIBITION OF DISCRIMINATION IN INTER-AMERICAN HUMAN RIGHTS SYSTEM Autor: Prof. VŠ dr Slaviša Bjelogrlić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK REZULTATI TRANZICIJE NA TRŽIŠNU PRIVREDU, SA OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU RESULTS OF THE TRANSITION TO THE MARKET ECONOMY, WITH REFERENCE TO BOSNIA AND HERZEGOVINA Autor: Doc. dr. Mirjana Radaković, Prof. dr. Milinko Ranilović, Doc. dr. Mersiha Slipičević PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK REVALORIZACIJA OSNOVNIH SREDSTAVA I NJEN UTICAJ NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE REVALUATION OF FIXED ASSETS AND ITS IMPACT ON THE FINANCIAL STATEMENTS Autor: Mr. Nemanja Budimir PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK KVALITET KAO ČINILAC KONKURENTNOSTI QUALITY AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS Autor: Prof. dr. Petar Tamamović, Doc. dr. Mersiha Slipičević, Pred. VŠ Ana Barbić, Aleksandar Tamamović, dipl. ecc PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK UVOD U JAVNE I MEDIJSKE POLITIKE INTRODUCTION TO PUBLIC AND MEDIA POLICIES Autor: Doc. dr. Amer Džihana STRUČNI ČLANAK OKONČANJE ISTRAGE - KRITIČKI OSVRT NA ZAKONSKO RJEŠENJE COMPLETION OF THE INVESTIGATION - CRITICS TO THE LAW AMENDMENTS Autor: Dr. sci. Hasan Pleh STRUČNI ČLANAK STATUS BOSNE I HERCEGOVINE U OKVIRU DRUGE JUGOSLAVIJE STATUS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE SECOND YUGOSLAVIA Autor: Dr. sc. Željko Petrović STRUČNI ČLANAK UPRAVLJANJE DRŽAVOM I ULOGA UPRAVE I UPRAVLJANJA U PROCESIMA USVAJANJA JAVNIH POLITIKA GOVERNANCE AND THE ROLE OF ADMINISTRATION AND GOVERNANCE IN PUBLIC POLICY ADOPTION PROCESSES Autor: Doc. dr. Emir Tahirović, Doc. dr. Ermin Kuka, Mr. Hazim Okanović STRUČNI ČLANAK STACIONAR ARENA ZAGREB KAO PROJEKTNA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ARENA ZAGREB AS A PROJECT ORGANIZATIONAL STRUCTURE Autor: Krunoslav Tušek, Ivan Markotić, mag. oec., Mr. sc. Mato Pušeljić STRUČNI ČLANAK RAZLIKE U ZNANJU ZAPOSLENIKA ZDRAVSTVENE I NEZDRAVSTVENE STRUKE DOMA ZDRAVLJA ŽUPANJA O HIV/AIDS-u I UTJECAJ KRATKOROČNE EDUKACIJE I KOMUNIKACIJE NA ZNANJE DIFFERENCES IN THE KNOWLEDGE OF HEALTH AND NONHEALTH PROFESSIONALS IN HEALTH CENTER ŽUPANJA ON HIV / AIDS AND THE IMPACT OF SHORT-TERM EDUCATION AND COMMUNICATION ON KNOWLEDGE Autor: Danica Perić, mag. med. techn., Doc. dr. sc. Zrinka Puharić, Mr. sc.Tatjana Badrov, Đurđica Grabovac dipl. med. tech., Filip Puharić STRUČNI ČLANAK ODRŽAVANJE I PRIMJENA DIZEL LOKOMOTIVE WLP50-EM/H ZA POTREBE TRANSPORTA ROVNOG UGLJA MAINTENANCE AND APPLICATION OF DIESEL LOCOMOTIVE WLP50-EM/H FOR THE NEEDS OF TRANSPORT OF FLAT COAL Autor: Doc. dr. sc. Kasim Bajramović, Irfan Bajramović

2021. godina - Broj 2

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK NEFORMALNE POTRAŽNE RADNJE POLICIJSKIH AGENCIJA INFORMAL SEARCH ACTIONS OF POLICE AGENCIES Autor: Mr. Ensad Korman PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ODUZIMANJE NEZAKONITO STEČENE IMOVINE CONFISCATION OF ILLEGALLY ACQUIRED PROPERTY Autor: Mr. Ensad Korman PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK SIGURNOSNI ASPEKTI KRIJUMČARENJA MIGRANATA I TRGOVINE LJUDIMA SECURITY ASPECTS OF MIGRANT SMUGGLING AND TRAFFICKING IN PERSONS Autor: Senadin Šabanija, MA PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ZABRANA DISKRIMINACIJE U AFRIČKOM SISTEMU LJUDSKIH PRAVA PROHIBITION OF DISCRIMINATION IN AFRICAN HUMAN RIGHTS SYSTEM Autor: Prof. VŠ Slaviša Bjelogrlić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK REINŽENJERING POSLOVNIH PROCESA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Autori: Prof. dr. Petar Tamamović; Doc. dr. Mersiha Slipičević; Aleksandar Tamamović, dipl.ecc; Lejla Palić, MA PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ULOGA MONETARNE POLITIKE U SISTEMU DRŽAVE THE ROLE OF MONETARY POLICY IN THE STATE SYSTEM Autori: Doc. dr. Mirjana Radaković; Doc. dr. Mersiha Slipičević PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK POSTUPCI I MJERE SAMOZAŠTITNOG PONAŠANJA I SIGURNOSTI U DRŽAVNOJ UPRAVI PROCEDURES AND MEASURES OF SELF-PROTECTIVE BEHAVIOUR AND SECURITY IN PUBLIC ADMINISTRATION Autor: Ivan Čulo PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK UPRAVLJANJE PARKING POTRAŽNJOM U GRADU SARAJEVU I MOGUĆNOST PRIMJENE PAMETNIH PARKING RJEŠENJA PARKING DEMAND MANAGEMENT IN THE CITY OF SARAJEVO AND THE POSSIBILITY OF APPLYING SMART PARKING SOLUTIONS Autori: PhD Igor Marković, dipl. ing. saobr. i kom; MA Nermin Palić, dipl. ing. saobr. i kom.; Igor Elez, bch. ing. cest.prom. PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA DRŽAVNE CESTE D-38 I D-51 DIONICA POŽEGA-AUTOCESTA A3 ANALYSIS OF THE CURRENT CONDITION OF THE STATE ROAD D-38 AND D-51 SECTION OF POŽEGA-HIGHWAY A3 Autori: PhD Goran Matijević, univ.bacc.ing.traff; MA Nermin Palić, dipl. ing. saobr. i kom.; Martina Matijević PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ODGOVORNOST POSLODAVCA PREMA PRAVNOJ REGULATIVI U REPUBLICI SRBIJI I BOSNI I HERCEGOVINI I EKONOMSKE IMPLIKACIJE NEBEZBEDNOG RADNOG OKRUŽENJA EMPLOYER'S RESPONSIBILITY TOWARDS LEGAL REGULATIONS IN THE REPUBLIC OF SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA AND ECONOMIC IMPLICATIONS OF AN UNSAFE WORKING ENVIRONMENT Autori: Doc. dr. Miliša Todorović; Selma Hadžić; Želimir Idrizović STRUČNI ČLANAK ZAŠTITNI I RIZIČNI FAKTORI SUICIDA PROTECTIVE AND RISK FACTORS OF SUICIDE Autor: Dr. sc Amila Taljanović

2020. godina - Broj 1

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK INVALIDITET I DEVIJANTNOST - SOCIOLOŠKI ASPEKT DISABILITY AND DEVIANCE - SOCIOLOGICAL ASPECT Autor: Prof. dr. Nevzet Veladžić, Prof. dr. Armin Kržalić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK SUICIDALNO DRUŠTVENI MENTALITET U POST - RATNOM DRUŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE SUICIDAL SOCIAL MENTALITY IN THE POST - WAR SOCIETY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Autor: Amila Taljanović PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ZNAČAJ FORENZIČKIH (KRIMINALISTIČKO-TEHNIČKIH) PROCEDURA SIGNIFICANCE OF FORENSIC PROCEDURES Autori: Prof. dr. Muamer Kavazović, Prof. dr. Marija Lučić-Ćatić, Prof. dr. Dina Bajraktarević Pajević, Prof. dr. Nedžad Korajlić IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK UTVRĐIVANJE MOGUĆNOSTI IZAZIVANJA LATENTNIH TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA SA VOĆA I POVRĆA I MOGUĆNOST UTVRĐIVANJA NJIHOVE STAROSTI (EKSPERIMENTALNA STUDIJA) POSSIBILITY OF DEVELOPING LATENTPRINTS FROM FRUITS AND VEGETABLES AND DETERMINING THEIR AGE (EXPERIMENTAL STUDY) Autori: Prof. dr. Muamer Kavazović, Samil Hasanbašić, Prof. dr. Nedžad Korajlić, Prof. dr. Nebojša Bojanić, Ass. Kenan Hodžić STRUČNI ČLANAK RUKOVOĐENJE POLICIJOM PUTEM POLICIJSKIH KOMESARA I NEZAVISNIH ODBORA KAO PERFIDAN MODUS UTICAJA POLITIKE NA OBAVLJANJE POLICIJSKIH POSLOVA POLICE MANAGEMENT THROUGH POLICE COMMISSIONER AND INDEPENDENT COMMITTEES AS A PERFIDE MODUS OF POLITICAL INFLUENCE ON POLICE AFFAIRS Autor: Mr. sci. Hasan Pleh PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ANALIZA RADNOPRAVNOG ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE KAO POTISNOG FAKTORA MIGRACIJA ANALYSIS OF LABOR LAW LEGISLATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AS A PUSH FACTOR OF MIGRATION Autori: Prof. dr. Fuad Purišević, Doc. dr. Armin Kržalić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK MODERNA UPRAVA MODERN ADMINISTRATION Autori: Tomica Starčević, univ.spec crim., Mr. Ines Jambrek Petrak, univ.spec.crim., Branka Mandić, struč. spec. admin. publ., Naida Korajlić, MA PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA STRANAKA U POSTUPCIMA PRED ORGANIMA UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS OF PARTIES IN PROCEEDINGS BEFORE ADMINISTRATIVE BODIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Autori: Mr. sci. Franjo Ljubas, Mr. sci. Kenan Vehabović IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK UPRAVLJANJE KRIZAMA I NJENA ULOGA U JAČANJU NACIONALNE SIGURNOSTI CRISIS MANAGEMENT AND ITS ROLE IN STRENGTHENING OF NATIONAL SECURITY Autor: Turki Eid A. AlBaqami STRUČNI ČLANAK SIMULACIJSKE VJEŽBE U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE SIMULATION EXERCISES IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF CROATIA Autor: Dijana Lujanac, mag. kriz. men. STRUČNI ČLANAK CYBER KRIMINAL I ZAŠTITA PRIVATNOSTI U CYBER SVIJETU CYBER CRIMINAL AND PRIVACY PROTECTION IN THE CYBER WORLD Autori: Mirsada Karahmetović dipl. pravnik, Kenan Mujić dipl. ing. elektrotehnike, Vahidin Đaltur mr. sci. IT STRUČNI ČLANAK OSNOVNI IT SIGURNOSNI TESTOVI KALI LINUXOM BASIC IT SECURITY TESTS WITH KALI LINUX Autori: Antun Matija Filipović, v. pred., mag. eur. posl. stud., Vladimir Bralić, pred., mag. inf., Bruno Valić, pred., struč. spec. ing. techn. inf. STRUČNI ČLANAK APLIKACIJA ZA PRIKAZ HTML5 BOJA PYTHONOM U OBLIKU PRAVOKUTNIKA THE APPLICATION TO DISPLAY HTML5 COLORS WITH PYTHON IN THE SHAPE OF A RECTANGLE Autori: Prof. dr. sc. Vladimir Šimović, profesor emeritus, Doc. dr. sc. Matija Varga, mag. inf., univ. spec. oec., predavač STRUČNI ČLANAK RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS Autor: Pred. VŠ Pavao Sović PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK SMART SPECIALIZATION STRATEGY AND TOURISM TOWARDS AN INNOVATION-DRIVEN GROWTH AND ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PAMETNA STRATEGIJA SPECIJALIZACIJE I TURIZAM PREMA RASTU VOĐENOM INOVACIJAMA I PROCESA PREDUZETNIČKOG OTKRIVANJA Autor: Ph. D. Candidate Irma Imamović PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ISTRAŽIVANJE STAVOVA STUDENATA O KORIŠTENJU INTERNET BANKARSTVA RESEARCH OF STUDENTS' ATTITUDES TOWARD THE USE OF INTERNET BANKING Autori: Prof. dr. Nenad Brkić, Suzana Nikačević, MA STRUČNI ČLANAK RAZVOJ AUTENTIČNOG LEADERSHIP-A DEVELOPMENT OF AUTHENTIC LEADERSHIP Autor: Ph. D. Candidate Irma Imamović, Suzana Nikačević, MA STRUČNI ČLANAK CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE KAO AKTIVNOST MENADŽMENTA LJUDSKIH POTENCIJALA U HRVATSKOJ POLICIJI LIFELONG EDUCATION AS HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ACTIVITY IN CROATIAN POLICE Autori: Horvat Alen, str. spec. menadžmenta javnog sektora, Vencl Krešimir, str. spec. kriminalistike, Mr. sc. Pušeljić Mato, viši predavač PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ANALIZA NOMINALNIH KRITERIJA KONVERGENCIJE ZA UVOĐENJE EURA U HRVATSKOJ, STANJE I PERSPEKTIVE PRED SLJEDEĆI IZVJEŠTAJ O KONVERGENCIJI EUROPSKE KOMISIJE I EUROPSKE CENTRALNE BANKE 2020.GODINE ANALYSIS OF THE NOMINAL CONVERGENCE CRITERIA FOR THE INTRODUCTION OF THE EURO IN CROATIA, STATE AND PERSPECTIVES BEFORE THE NEXT REPORT ON THE CONVERGENCE OF THE EUROPEAN COMMISSION AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK IN 2020 Autor: Prof. VŠ dr. Haris Šarganović STRUČNI ČLANAK RAČUNOVODSTVENE MANIPULACIJE I POREZNE PRIJEVARE U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ACCOUNTING MANIPULATIONS AND TAX SCAMS IN THE FINANCIAL STATEMENTS Autor: Maja Buljat, mag. oec., predavač, Dario Lešić, univ. spec. oec., predavač, Martina Ložnjak STRUČNI ČLANAK KOMPARATIVNA ANALIZA OPOREZIVANJA KORPORATIVNE DOBITI U REPUBLICI HRAVATSKOJ I REPUBLICI SRBIJI COMPARATIVE ANALYSIS OF CORPORATE PROFIT TAXATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE REPUBLIC OF SERBIA Autori: Ksenija Šolčić, Maja Buljat, mag.oec., Dario Lešić, univ.spec.oec. PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK STRATEGIJE I MJERE ZA SMANJENJE KONCENTRACIJE ZAGAĐIVAČA U ZRAKU (PREVASHODNO PM 2,5) U GRADSKIM PODRUČJIMA STRATEGIES AND MEASURES THAT FACILITATE THE REDUCTION OF THE CONCENTRATION OF AIR POLLUTANTS (PRIMARILY PM 2.5) IN URBAN AREAS Autor: Dinarević Mirza, dr. sci. iur. STRUČNI ČLANAK ŠTETAN UTICAJ BUKE NA RADNIKE U INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI I METODE ZA KONTROLU U PROCESU PROJEKTOVANJA, GRADNJE I MODERNIZACIJE PROIZVODNIH SISTEMA HARMFUL EFFECTS OF NOISE ON WORKERS IN INDUSTRIAL PRODUCTION AND CONTROL METHODS IN THE PROCESS OF DESINGING, CONSTRUCTION AND MODERNIZATION OF PRODUCTION SYSTEMS Autori: Pred. VŠ. Rodoljub Blaženović, dipl. ing. Prof. VŠ. Slobodan Jurić, dipl. ing.

2020. godina - Broj 2

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK O NOSIOCIMA UPRAVNE FUNKCIJE I NJENIM OBILJEŽJIMA (SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU) THE HOLDERS OF ADMINISTRATIVE FUNCTION AND ITS CHARACTERISTICS (WITH SPECIAL EMPHASIS ON BOSNIA AND HERZEGOVINA) Autor: Prof. dr. Fuad Purišević, Doc. dr. Armin Kržalić, Pred. VŠ Mirzo Selimić STRUČNI ČLANAK PRAVNA DETERMINACIJA I KOMPARACIJA KONFEDERACIJA I FEDERACIJA LEGAL DETERMINATION AND COMPARISON OF CONFEDERATIONS AND FEDERATIONS Autor: Dr. sc. Željko Petrović PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK INFORMANT I INFORMATOR U BOSNI I HERCEGOVINI (SLIČNOSTI I RAZLIKE) INFORMANT AND INFORMER IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (SIMILARITIES AND DIFFERENCIES) Autori: Dr. sc. Semir Šarić, Pred. VŠ Mirzo Selimić, Oliver Spasovski PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK POJAM I ELEMENTI SISTEMA SIGURNOSTI THE CONCEPT AND ELEMENTS OF TEH SECURITY SYSTEM Autori: Doc. dr. Armin Kržalić, Prof. dr. Fuad Purišević, Prof. dr. Bakir Alispahić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK PROPAGANDA KAO OBLIK SPECIJALOG RATA PROPAGANDA AS A FORM OF SPECIAL WAR Autor: Prof. dr. Bakir Alispahić IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK O TROŠKOVIMA KRIMINALITETA U REPUBLICI HRVATSKOJ: PROMIŠLJANJA I ZAPAŽANJA ZA BUDUĆA PROUČAVANJA NA PRIMJERU KAZNENOG DJELA RAZBOJNIŠTVA COST OF CRIME IN CROATIA: REFLECTION AND OBSERVATIONS FOR FUTURE STUDIES ON THE EXAMPLE OF THE ROBBERY Autor: Ivan Pakšić, struč. spec. krim. PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ANALIZA I INTERPRETACIJA PODATAKA O STOPI SUICIDA U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU OD 2005. DO 2015. GODINE ANALYSIS AND INTERPRETATION OF SUICIDE RATE DATA IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE PERIOD FROM 2005 TO 2015 Autor: Dr. sc Amila Taljanović PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ILEGALNE MIGRACIJE I KRIJUMČARENJE LJUDI PREKO GRANICE S OSVRTOM NA BOSNI I HERCEGOVINU ILLEGAL MIGRATION AND SMUGGLING OF PEOPLE ACROSS THE BORDER WITH REFERENCE TO BOSNIA AND HERZEGOVINA Autori: Mersudin Omerhodžić, MA, Oliver Spasovski STRUČNI ČLANAK PSIHOSOCIJALNE POSLJEDICE KRIZA PSYCHOSOCIAL CONSEQUENCES OF THE CRISIS Autor: Doc. dr. Irmelina Karić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK VAŽNOST DUE DILIGENCEA U PROCESIMARESTRUKTURIRANJA PODUZEĆA THE IMPORTANCE OF DUE DUE DILIGENCE IN THE COMPANY RESTRUCTURING PROCESS Autor: Doc. dr. Mersiha Slipičević, Ana Barbić mag. oec. STRUČNI ČLANAK EKOLOŠKI POREZI I NJIHOVA PRIMJENA U EUROPSKOJ UNIJI ECOLOGICAL TAXES AND THEIR APPLICATION IN THE EUROPEAN UNION Autori: Zvonimir Majić, univ. spec. oec., Prof. VŠ Dragutin Funda, Viš. Pred. Tomislava Majić STRUČNI ČLANAK BENČMARKING KAO INSTRUMENT UPRAVLJANJA BENCHMARKING AS A MANAGEMENT INSTRUMENT Autori: Doc. dr. Mersiha Slipičević, Prof. VŠ Petar Tamamović PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ULOGA MENADŽMENTA U PROCESU DIGITALNE TRANSFORMACIJE THE ROLE OF MANAGEMENT IN THE PROCESS OF DIGITAL TRANSFORMATION Autori: Krunoslav Čolak, Krunoslav Tušek, Mr.sc. Mato Pušeljić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK NOVA ZAPAŽANJA I RAZVOJ MODELA KOMBINOVANJA FINANSIRANJA OBRTNIH SREDSTAVA U SREDNJIM PREDUZEĆIMA NEW INSIGHTS AND DEVELOPMENT OF MODELS OF COMBINING WORKING CAPITAL FINANCE IN MEDIUM ENTERPRISES Autor: Prof. dr. Milan Vemić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK KOMUNIKACIJA KAO TEMELJ MEĐULJUDSKIH ODNOSA I USPJEŠNOSTI ORGANIZACIJE COMMUNICATION AS THE FOUNDATION OF INTERPERSONAL RELATIONS AND THE SUCCESS OF THE ORGANIZATION Autor: Jasmina Mrvoljak, struč. spec. comm., dr. sc. Ana Skledar Ćorluka, dr. sc. Sendi Deželić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK UMJETNA INTELIGENCIJA ARTIFICIAL INTELLIGENCE Autori: Pred. VŠ Pavao Sović STRUČNI ČLANAK NAČINI SMANJENJA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE TRAMVAJSKOG SAOBRAĆAJA WAYS TO REDUCE ELECTRICITY CONSUMPTION OF TRAM TRAFFIC Autor: Pred. VŠ Ali Damadžić STRUČNI ČLANAK DIMENZIONISANJE MIKROKOGENERACIJSKOG SISTEMA JEDNOG STAMBENOG OBJEKTA DIMENSIONING OF THE MICRO COGENERATION SYSTEM OF ONE RESIDENTIAL BUILDING Autor: Pred. VŠ Semir Oglečevac PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK UPRAVLJANJE STRESOM KOD RUKOVODILACA I ZAPOSLENIKA U JAVNOJ UPRAVI STRESS MANAGEMENT OF MANAGERS AND EMPLOYEESIN THE PUBLIC MENAGEMENT Autori: Doc. dr. Suada Kuljaninović, Prof. dr. Fahrudin Fehrić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKIH REFORMI U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION REFORMS IN THE BODIES STATE ADMINISTRATIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Autor: Doc. dr. Suada Kuljaninović

2019. godina - Broj 1

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK BRENDIRIRANJE KAO PREUVJET STVARANJA POZITIVNOG KORPORATIVNOG IMIDŽA U JAVNOSTI BRANDING AS A PREREQUISITE TO CREATING A POSITIVE CORPORATE IMAGE IN THE PUBLIC Autor: Prof. dr. sc. Seid Masnica STRUČNI ČLANAK PRINCIPI KOMUNIKACIJE I PROFESIONALNO PONAŠANJE U POSLOVANJU SAVREMENIH KOMPANIJA PRINCIPLES OF COMMUNICATION AND PROFESSIONAL DEMEANOR IN BUSINESS OPERATIONS OF MODERN COMPANIES Autor: Prof. dr. sc. Seid Masnica STRUČNI ČLANAK PRAVILNIK O RADU AUTONOMNI IZVOR RADNOG PRAVA U HRVATSKOM ZAKONODAVSTVU WORKING REGULATIONS AN AUTONOMOUS SOURCES OF LABOUR LAW IN CROATIAN LEGISLATION Autor: Pred. VŠ Ninoslav Gregurić-Bajza STRUČNI ČLANAK SINDIKAT I RADNIČKO VIJEĆE U ZAŠTITI INTERESA RADNIKA UNION AND WORKERS COUNCIL TO PROTECT WORKERS' INTERESTS Autor: Pred. VŠ Ninoslav Gregurić-Bajza STRUČNI ČLANAK INOVACIJE - KLJUČNI ČIMBENIK RASTA I RAZVOJA PODUZEĆA I POKRETAČKA SNAGA NACIONALNE EKONOMIJE INNOVATIONS - KEY FACTOR OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE COMPANY AND DRIVING FORCE OF THE NATIONAL ECONOMY Autori: Prof. VŠ Dragutin Funda, Kristijan Rašić, bacc. oec, Goran Funda, struč. spec. com PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK REFORMA PRAVOSUDNOG SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI I PROBLEMI U FUNKCIONISANJU REFORM OF THE JUDICIAL SYSTEM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND PROBLEMS IN FUNCTIONING Autor: Prof. dr. Almin Dautbegović, Prof. dr. Nedţad Korajlić., Doc. dr. Agim Nuhiu, Dr. Ajten Ramadani STRUČNI ČLANAK OVISNOST O KOCKI – PRIMJERI IZ PRAKSE GAMBLING ADDICTION - EXAMPLES FROM PRACTICE Autor: Tomica Starčević, univ.spec.crim., Mr. Ines Jambrek Petrak, dipl. iur. et univ.spec.crim. PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ZLOSTAVLJANJE ŽIVOTINJA – KAZNENO DJELO I KRIMINOLOŠKO PSIHOLOŠKI FENOMEN ABUSE OF ANIMALS - CRIMINAL OFFENSE AND CRIMINOLOGICAL PSYCHOLOGICAL PHENOMENON Autor: Tomica Starčević, univ.spec.crim., Mr. Ines Jambrek Petrak, dipl. iur. et univ.spec.crim., Doc. dr. Kenan Ademović STRUČNI ČLANAK KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI S UGLEDOM NA EVROPSKU UNIJU CRIMINAL PROTECTION OF INDUSTRIAL OWNERSHIP RIGHTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH ADMISSION TO THE EUROPEAN UNION Autor: Admir Čoko, MA PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK SILOVANJE U RATU - VIKTIMOLOŠKE PERSPEKTIVE RAPE IN WAR - VICTIMOLOGY PERSPECTIVES Autori: Prof. dr.sc. Agim Nuhie, Dr. sc. Ajten Ramadani, Doc. dr. Kenan Ademović, Naida Korajlić, MA STRUČNI ČLANAK PODRŠKA ŽRTVAMA KRIVIČNOG DJELA NASILJA U PORODICI KROZ KRIVIČNI POSTUPAK I KAŽNJAVANJE POČINILACA NASILJA SUPPORT TO THE VICTIMS OF CRIMINAL OFFENSE OF DOMESTIC VIOLENCE THROUGH THE CRIMINAL PROCEEDINGS AND PUNISHMENTS OF CRIMINAL OFFENDERS Autor: Tutić Selma STRUČNI ČLANAK KORUPCIJA, STANJE I MJERE THE STATE OF CORRUPTION, MEASURES Autor: Dr. sc. Dinarević Mirza STRUČNI ČLANAK SPOLNA AKTIVNOST I KONTRACEPCIJA MEĐU ADOLESCENTIMA SEX ACTIVITY AND CONTRACEPTION BETWEEN ADOLESCENTS Autori: Doc. dr. sc. Zrinka Puharić, Flavija Kušenić, bacc. med. techn., Dr. sc. Ina Stašević, v. pred. STRUČNI ČLANAK ANALIZA VITALNOSTATISTIČKIH I DEMOGRAFSKIH POKAZATELJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ANALYSIS OF VITAL STATISTICAL AND DEMOGRAPHIC INDICATORS IN THE REPUBLIC OF CROATIA Autor: Dr. sc. Ina Stašević, v. pred., Goranka Rafaj, pred., Prof. dr. sc. Darko Ropac PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U ŽELJEZNICAMA SRBIJE: IZAZOVI I PERSPEKTIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN SERBIAN RAILWAYS: CHALLENGES AND PERSPECTIVES Autori: Prof. dr. Emil Velinov, Prof. dr. Vasko Vassilev, Pred. VŠ Nermin Palić STRUČNI ČLANAK KOHERENTNOST EFIKASNE I RACIONALNE REALIZACIJE USLUGA CESTOVNOG PREVOZA S PROSPERITETNIM RAZVOJEM ORGANIZACIJE COHERENCE OF EFFICIENT AND RACIAL IMPLEMENTATION OF ROAD TRANSPORT SERVICES WITH THE PROSPERITY DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION Autor: Mr. oec. Zvonko Ladešić STRUČNI ČLANAK MJERE ZA USPOSTAVLJANJE SIGURNIJE URBANE MOBILNOSTI MEASURES FOR ESTABLISHING SAFE URBAN MOBILITY Autori: Pred. VŠ Nermin Palić, Prof. dr. Velibor Peulić, Goran Matijević STRUČNI ČLANAK KARAKTERISTIKE ISTRAGA ZRAKOPLOVNIH NESREĆA UZROKOVANIH DJELOVANJEM EKSPLOZIVNIH NAPRAVA CHARACTERISTICS OF INVESTIGATION OF AVIATION ACCIDENTS CAUSED BY EXPLOSIVE DEVICES Autor: Marko Đuzel STRUČNI ČLANAK IMPLEMENTACIJA KATASTRA NEPOKRETNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI ZASNOVAN NA BAZAMA ZNANJA IMPLEMENTATION OF THE REAL ESTATE CADASTRE BASED ON KNOWLEDGE BASES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Autori: Prof. dr. Radivojević Mladen, Prof. dr. Milica Tepšić

2019. godina - Broj 2

STRUČNI ČLANAK TEMELJNI OBLICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U HRVATSKOM PRAVNOM SUSTAVU BASIC FORMS OF COMPANIES IN THE CROATIAN LEGAL SYSTEM Autor: Ninoslav Gregurić-Bajza, mag. iur. STRUČNI ČLANAK ZASTUPANJE I VOĐENJE POSLOVA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LEGAL REPRESENTATION AND MANAGMENT OF LIMITED LIABILITY COMPANIES Autori: Ninoslav Gregurić-Bajza, mag. iur., Stjepan Strahinec, bacc. crim. PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ŽALBA KAO SREDSTVO PRAVNE ZAŠTITE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI APPEAL AS A MEANS OF LEGAL POTECTION IN PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURES Autor: Prof. VŠ Slaviša Bjelogrlić STRUČNI ČLANAK TUŽBA BOSNE I HERCEGOVINE PROTIV SRBIJE I CRNE GORE ZA GENOCID PROSECUTION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AGAINST SERBIA AND MONTENEGRO FOR GENOCIDE Autor: Mr. sc. Željko Petrović STRUČNI ČLANAK STRATEGIJE IZRADE MODELA PREVENCIJE I ZAŠTITE OD MOBINGA STRATEGIES FOR MAKING PREVENTION MODELS AND MOBING PROTECTION Autor: Doc. dr. Irmelina Karić IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK POLICIJSKO PRAVO U BOSNI I HERCEGOVINI POLICE LAW IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Autor: Enes Bezdrob, MA PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK POLITIKA SANKCIONISANJA POČINITELJA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA U I VAN ZLOČINAČKOG KOLEKTIVITETA U PRAKSI SUDA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2009 - 2015. GODINE PUNISHMENT POLICY FOR ORGANIZED CRIME OFFENDERS IN AND OUTSIDE THE CRIMINAL COLLECTIVITY IN THE PRACTICE OF THE COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA DURING THE PERIOD 2009 - 2015. Autor: Azra Jamaković, MA PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ISTRAŽIVANJE RIZIČNIH FAKTORA ZA NASTANAK RECIDIVIZMA KOD MALOLJETNIH DELINKVENATA RESEARCH RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF RECIDIVISM IN JUVENILE DELINQUENTS Autor: Dr. sc. Ina STAŠEVIĆ, v. pred. STRUČNI ČLANAK TROUGAO PREVARE - SLUČAJ BERNARD MADOFF TRIANGLE FRAUD - THE CASE OF BERNARD MADOFF Autor: mr Nemanja Budimir STRUČNI ČLANAK BIHEVIORALNA EKONOMIJA I PSIHOLOGIJA EKONOMSKOG PONAŠANJA I ODLUČIVANJA POTROŠAČA NA TRŽIŠTU BIHEVIORAL ECONOMY AND PSYCHOLOGY OF ECONOMIC BEHAVIOR AND SELECTION OF MARKET CONSUMERS Autor: Prof. VŠ dr. Haris Šarganović PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ANALIZA ODNOSA S JAVNOŠĆU KAO FUNKCIJE KOJA NADILAZI GRANICE U ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI ANALYSIS OF THE PUBLIC RELATIONS AS THE FUNCTION WHICH TRANSCENDS THE BOUNDARIES WITHIN ORGANIZATIONAL STRUCTURE Autor: Mr. sc. Asim Šahinpašić STRUČNI ČLANAK REGIONALNA POLITIKA I ZNAČAJ KLASTERA ZA REGIONALNI RAZVOJ REGIONAL POLICY AND THE IMPORTANCE OF CLUSTERS FOR REGIONAL DEVELOPMENT Autor: Prof. VŠ dr. Dragutin Funda, Leonardo Bošnjak, bacc.oec., Goran Funda, struč.spec.comm. STRUČNI ČLANAK AFIRMIRANJE I ZAGOVARANJE ENERGETSKE POLITIKE U FUNKCIJI EKONOMSKOG RASTA I RAZVOJA AFFIRMATION AND ADVOCACY OF ENERGY POLICY IN THE FUNCTION OF ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT Autor: Doc. dr. Emir Tahirović PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK DEMOGRAFSKI POKAZATELJI, ZAPOSLENOST-NEZAPOSLENOST I VREDNOVANJE RADA PRIJE I NAKON ULASKA U EU NA PRIMJERU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE DEMOGRAPHIC INDICATORS, EMPLOYMENT-UNEMPLOYMENT AND EVALUATION OF LABOR BEFORE AND AFTER ENTRY INTO THE EU IN THE CASE OF POŽEGA-SLAVONIA COUNTY Autor: Prof. dr. Velibor Peulić, dipl. ecc., Mag. iur. Goran Matijević, univ.bacc.ing.traff, Pred. VŠ Nermin Palić, dipl. ing. saobr. i kom. STRUČNI ČLANAK ULOGA SAOBRAĆAJNIH INŽENJERA U PROJEKTOVANJU SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA PRIMJERU GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE: R-469 ŽIVINICEMEĐAŠ (TREĆA SAOBRAĆAJNA TRAKA) THE ROLE OF TRAFFIC ENGINEERS IN THE DESIGN OF TRAFFIC SIGNALIZATION ON THE EXAMPLE OF THE MAIN PROJECT OF TRAFFIC SIGNALIZATION: R-469 ZIVINICEMEZASH (THIRD LANE) Autor: Doc. dr. sc. Esad Mušanović, dipl.ing.saob., Amer Kudumović, dipl.ing.građ., Amila Mušanović, dipl.ing.građ. PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK PRIRODNI I TEHNIČKI POTENCIJAL SUNČEVE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI NATURAL AND TECHNICAL SOLAR ENERGY POTENTIAL IN BOSNIA & HERZEGOVINA Autor: Haris Lulić, Adnan Đugum STRUČNI ČLANAK AUTOMATSKA PODMAZIVANJA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA AUTOMATIC LUBRICATION OF ROLLING BEARINGS Autori: Pred. VŠ Slobodan Jurić, dipl. ing., Pred. VŠ Rodoljub Blaženović, dipl.ing. PRIKAZ KNJIGE KULTURA PONAŠANJA: PRIRUČNIK ZA SVAKODNEVNI, GRAĐANSKI, POSLOVNI I DIPLOMATSKI ŽIVOT: LIJEPO PONAŠANJE OD OBITELJSKOG DOMA DO KRALJEVSKOG DVORA A CULTURE OF BEHAVIOUR: A HANDBOOK FOR EVERYDAY CIVIC, BUSINESS AND DIPLOMATIC LIFE: GOOD MANNERS – FROM TABLE MANNERS TO THE ROYAL COURT Autor: Milada Privora PRIKAZ KNJIGE MEDIJSKI KODEKS: SMJERNICE ZA SENZIBILIZIRANO IZVJEŠTAVANJE O NASILJU PREMA ŽENAMA I FEMICIDU THE MEDIA CODE: GUIDELINES FOR SENSITIZED REPORTING ON THE VIOLENCE AGAINST WOMEN AND ON FEMICIDE urednica Nevenka Sudar; suradnici Srđan Kerčević, Monika Valečić, Ema Tarabochia

2018. godina - Broj 1

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK UTVRĐIVANJE SPOLA SKRIPTORA U KRIMINALISTIČKOJ IDENTIFIKACIJI RUKOPISA WRITERS SEX DETERMINATION IN FORENSIC HANDWRITING IDENTIFICATION Autor: Muamer Kavazović, Marija Luĉić-Ćatić, Dina Bajraktarević Pajević STRUČNI RAD POJAVNI OBLICI UGROŽAVANJA SIGURNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA MANIFESTATIONS OF ENDANGERING SAFETY IN PUBLIC PROCUREMENT Autor: Doc. dr. Tarik Rahić, Prof. dr. Nedţad Korajlić, Naida Korajlić, MA IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK TESTIRANJE TEORIJE SOCIJALNE DEZORGANIZACIJE U SVJETLU BOSANSKOHERCEGOVAČKE ZBILJE – KRIMINOLOŠKI I SIGURNOSNI DISKURS SOCIAL DISORGANIZATION THEORY TESTING IN THE LIGHT OF BOSNIAN REALITY – CRIMINOLOGICAL AND SECURITY DISCOURSE Autor: Mr.sc. Edita Hasković PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK RAZVOJ DEMOKRACIJE IZMEĐU PRVOG I DRUGOG SVJETSKOG RATA DEVELOPMENT OF DEMOCRACY BETWEEN THE FIRST AND SECOND WORLD WAR Autori: Prof. dr. Nevzet Veladžić, Prof. dr. Amela Ĉolić STRUČNI ČLANAK KOMUNIKACIJSKI MODELI KOJIMA POBIJEDITI STRAH OD JAVNOG NASTUPA COMMUNICATION MODELS USED TO OVERCOME THE FEAR OF PUBLIC SPEAKING Autor: Prof. dr. Velibor Peulić, dipl. ecc., mag.iur. Goran Matijević, univ.bacc.ing.traff, Pred. VŠ Nermin Palić, dipl. ing. saobr. i kom.* STRUČNI ČLANAK UTICAJ TERMOELEKTRANE KAKANJ NA ZAGAĐENJE ZRAKA INFLUENCE OF KAKANJ THERMAL POWER PLANT ON AIR POLLUTION Autor: Delila Selimić, MA STRUČNI ČLANAK UTICAJ KVALITETA MOTORNOG ULJA NA ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA INFLUENCE OF OIL MOTOR QUALITY ON THE MAINTENANCE OF MOTOR VEHICLES Autori: Pred. VŠ Slobodan Jurić, Pred. VŠ Rodoljub Blaženović

2018. godina - Broj 2

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK IZAZOVI FLEKSIBILNIH OBLIKA RADA I ATIPIĈNIH RADNIH ODNOSA CHALLENGES OF FLEXIBLE TYPES OF WORK AND ATIPIC WORK RELATIONS Autor: Dr. sc. Emir Mehmedović, Dipl. iur. Selma Horić STRUČNI ČLANAK MOGUĆNOST SUDSKOG PREISPITIVANJA ODLUKA VISOKOG PREDSTAVNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI KOJIMA SE UTICALO NA PRAVA GRAĐANA THE POSSIBILITY OF JUDICIAL REVIEW OF DECISIONS OF A HIGH REPRESENTATIVE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA WHO HAD IMPACT ON CITIZENS RIGHTS Autori: Merima Šenderović, Mag. Iur., Doc. dr. Kenan Ademović PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ORGANIZACIONO PRILAGOĐAVANJE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE SAVREMENIM SIGURNOSNIM IZAZOVIMA ORGANIZATIONAL ADJUSTMENTS OF INTELLIGENCE SERVICE TO MODERN SECURITY THREATS Autori: Doc. dr. Maid Pajević, Doc. dr. Sedţad Milanović, Pred. VŠ Mirzo Selimić, Naida Korajlić, MA STRUČNI ČLANAK MARKETING ASPEKTI MODERNE KOMUNIKACIJE U VISOKOM OBRAZOVANJU - STVARANJE VRIJEDNOSTI STUDENATA THE MARKETING ASPECTS OF MODERN COMMUNICATION IN HIGHER EDUCATION - CREATING VALUE FOR STUDENTS Autor: Ivana Lacković, univ.spec.oec., Mateja Popović, struč.spec.comm STRUČNI ČLANAK ULOGA BANAKA I MEDIJA U POTICANJU PODUZETNIŠTVA THE ROLE OF BANKS AND THE MEDIA IN ENCOURAGING ENTREPRENEURSHIP Autor: Dr. sc. Pave Ivić STRUČNI ČLANAK PLANIRANJE RADA DISTRIBUTIVNIH SISTEMA SA UČEŠĆEM DISTRIBUIRANE PROIZVODNJE DISTRIBUTION SYSTEM OPERATION AND PLANNING IN THE PRESENCE OF DISTRIBUTED GENERATION TECHNOLOGY Autori: Pred. VŠ Meris Rahmanović dipl.ing.el.teh., Semir Nurkić dipl.ing.el.teh. STRUČNI ČLANAK PROGNOZIRANJE POTREBNE ELEKTRIĈNE ENERGIJE FORECASTING THE REQUIRED ELECTRICITY Autori: Pred. VŠ Meris Rahmanović dipl.ing.el.teh., Semir Nurkić dipl.ing.el.teh. PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ZNAĈAJ, PRAVNI OKVIRI I STANJE SIGURNOSTI PRIJEVOZA PUTNIKA AUTOBUSIMA NA PODRUČJU POŽEŠKO - SLAVONSKE ŽUPANIJE THE SIGNIFICANCE, LEGAL FRAMEWORK AND SAFETY STATE OF PASSENGER BUS TRANSPORT IN THE POŽEGA-SLAVONIA COUNTY Autori: Pred. VŠ Nermin Palić, Prof. dr. Velibor Peulić, Mag. iur. Goran Matijević STRUČNI ČLANAK RUKOVOĐENJE AKCIJAMA GAŠENJA POŽARA U BOSNI I HERCEGOVINI MANAGEMENT OF FIREFIGHTING IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Autor: Prof. dr. Željko Knežiček, vanr. prof.

2017. godina - Broj 1

STRUČNI ČLANAK PLANIRANJE I ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U JAVNOJ UPRAVI STRATEGIC PLANNING AND ORGANIZATION OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION Autor: Dr. sc. Sead Maslo PREGLEDNI NAUČNI ČLANAK UTICAJ UPRAVLJAČKE I ORGANIZACIJSKE KULTURE NA EFIKASNOST RADA JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI THE IMPACT OF THE MANAGERIAL AND ORGANIZATIONAL CULTURE ON THE WORK EFFICIENCY OF THE PUBLIC ADMINISTRATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Autor: Mr. sc. Suada Kuljaninović STRUČNI ČLANAK PLAUZIBILAN OKVIR LOKALNE SAMOUPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI PLAUSIBLE FRAMEWORK OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Autor: Mr. sc. Suada Kuljaninović PREGLEDNI NAUČNI ČLANAK SOCIOLOŠKE DIMENZIJE MORALNIH NORMI SOCIOLOGICAL DIMENSIONS OF MORAL NORMS Autor: Prof. dr. Nevzet Veladžić STRUČNI ČLANAK PRINCIPI DJELOVANJA SLUŽBENIKA I MENADŽMENTA ZA FUNKCIONIRANJE JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI PRINCIPLES OF ACTION OF CIVIL SERVANTS AND PUBLIC ADMINISTRATION MANAGEMENT IN BOSNIA ANDHERZEGOVINA Autor: Prof. dr Fuad Purišević, Dr. sc. Mersiha Slipičević, Mag. iur. Bojana Karaica STRUČNI ČLANAK ODGOVORNOST VODSTVA U PROCESU POTPUNOG UPRAVLJANJA KVALITETOM (TQM) RESPONSIBILITY OF LEADERSHIP IN THE PROCESS OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) Autori: Dr. sci. Faruk Jašarević, Dr. sci. Ermin Kuka, Mr. sci. Adnan Džindo STRUČNI ČLANAK ZNAČAJ MAKROPRUDENCIJALNE POLITIKE KOD UPRAVLJANJA SISTEMSKIM RIZICIMA U CILJU OČUVANJA FINANCIJSKE STABILNOSTI THE SIGNIFICANCE OF MACROPRUDENTIAL POLICY AND ITS CONTROL OF SYSTEMATIC RISKS WITH THE GOAL OF MAINTAINING FINANCIAL STABILITY Autor: Prof. VŠ. dr. Haris Šarganović STRUČNI ČLANAK SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE DJECE I INTERNET CHILD SEXUAL ABUSE AND THE INTERNET Autor: Pred. VŠ Vanja Elezović STRUČNI ČLANAK UTICAJ NARKOMANIJE NA PORAST IZVRŠENJA KRIVIČNIH DJELA EFFECT OF DRUG ADDICTION ON THE RISE OF CRIMINAL OFFENSES Autor: Mr. sc. Igor Jovović STRUČNI ČLANAK FORENZIČNO ZNAČENJE DEPRESIVNOG SINDROMA I KRIMINOLOŠKA VAŽNOST ISTOG FORENSIC MEANINIG OF DEPRESSIVE SYNDROME AND CRIMINOLOGICAL IMPORTANCE Autori: Mr. sc. Ines Jambrek Petrak, dipl. iur. et univ.spec.crim., Tomica Starčević, univ.spec.crim. STRUČNI ČLANAK PRODUŽENI KOMPAKTNI GENETSKI ALGORITAM (ECGA) EXTENDED COMPACT GENETIC ALGORITHM (ECGA) Autori: Prof. VŠ dr. Hidajet Salkić, Pred. VŠ mr. Nermin Palić STRUČNI ČLANAK PRIMJENA 3D GRAFIKE U REKONSTRUKCIJI DOGAĐAJA SAOBRAĆAJNE NESREĆE APPLICATION OF 3D GRAPHICS IN THE RECONSTRUCTION OF EVENTS OF TRAFFIC ACCIDENTS Autor: Doc. dr Hadžib Salkić STRUČNI ČLANAK POBOLJŠANJE KAO UVJET DOSTIZANJA ZAHTJEVA ZA KVALITETOM IMPROVEMENT AS A REQUIREMENT OF IMPLEMENTING QUALITY REQUIREMENTS Autor: Prof. VŠ dr. Ivan Damjanović PRIKAZ KNJIGE SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE NASILJA U PORODICI KROZ PRIMJENU MEDIJACIJE U CRKVAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA (2015) PREVENTION AND COMBATING DOMESTIC VIOLENCE THROUGH APPLICATION OF MEDIA IN CHURCH AND RELIGIOUS COMMUNITIES (2015) Autor: Pred. VŠ Vanja Elezović

2017. godina - Broj 2

STRUČNI ČLANAK UPOTREBA I ZNAČAJ DOKAZA PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU I PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE THE USE AND IMPORTANCE OF EVIDENCE AT THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA AND AT THE COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Autori: Mr. sc. Elmedin Ahmić, Prof. dr. Almin Dautbegović, Prof. dr. Nedžad Korajlić STRUČNI ČLANAK ZAŠTITA TEMELJNIH LJUDSKIH PRAVA KOD PRIMJENE POSEBNIH ISTRAŽNIH RANJI, UOČENE ANOMALIJE I POSEBNOSTI KOD KD IZ DOMENA KORUPCIJE (OSVRT NA SUDSKU PRAKSU) PROTECTION OF FUNDAMETAL HUMAN RIGHTS USING SPECIAL INVESTIGATIVE TECHNIQUES, DETECTED ANOMALIES AND PARTICULARITIES IN THE CRIMINAL OFFENCES OF CORRUPTION Autori: Doc. dr. Vjekoslav Vuković, Mr. sc. Tomislav Ćurić STRUČNI ČLANAK UJEDINJENI NARODI - IZMEĐU LJUDSKIH PRAVA I SIGURNOSTI UNITED NATIONS - BETWEEN HUMAN RIGHTS AND SECURITY Autor: Augustin Zonjić, Ivan Kraljević PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK DISKURS O DRUŠTVENIM NORMAMA I SOCIJALNOJ KONTROLI DISCUSSION ON SOCIAL NORMS AND SOCIAL CONTROL Autori: Prof. dr. Nevzet Veladžić, Pred. VŠ Mirzo Selimić STRUČNI ČLANAK NADLEŽNOST I PROCESUIRANJE DJELA MUČENJA PREMA UN KONVENCIJI PROTIV MUČENJA JURISDICTION AND PROSECUTION OF THE ACTS OF TORTURE ACCORDING TO THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TORTURE Autor: Prof. VŠ Slaviša Bjelogrlić STRUČNI ČLANAK PROCES EVROPSKIH INTEGRACIJA – BOSNA I HERCEGOVINA IZMEĐU INSTITUCIONALNE BLOKADE I EVROPSKOG PUTA EUROPEAN INTEGRATION PROCESS - BOSNIA AND HERZEGOVINA BETWEEN THE INSTITUTIONAL BLOCKADE AND THE EUROPEAN ROAD Autor: Mag. Iur. Merima Čolakhodžić STRUČNI ČLANAK SUD EVROPSKE UNIJE ZA SLUŽBENIČKE SPOROVE KAO PRIMJER MOGUĆEG PRAVCA RAZVOJA NACIONALNIH PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL AS AN EXAMPLE OF THE POSSIBLE LAW OF DEVELOPMENT OF NATIONAL JUDICIAL INSTITUTIONS Autor: Mag. Iur. Merima Čolakhodžić PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK TREND PRIVATNE SIGURNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI TREND OF PRIVATE SECURITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Autori: Prof. dr. Armin Kržalić, Mr. sc. Lejla Trnčić STRUČNI ČLANAK ULOGA SVIJESTI O SIGURNOSTI KOD MLADIH U CILJU PREVENCIJE I BORBE PROTIV TERORIZMA U KRALJEVINI SAUDIJSKOJ ARABIJI THE ROLE OF SECURITY AWARENESS AMONG YOUTH FOR THE PURPOSE OF PREVENTION AND FIGHT AGAINST TERRORISM IN KINGDOM OF SAUDI ARABIA Autor: Turki Eid AlBaqami STRUČNI ČLANAK PROBLEMATIKA JAVNIH NABAVKI U KRIZNIM SITUACIJAMA – STUDIJA SLUČAJA PUBLIC PROCUREMENT ISSUES IN CRISIS - A CASE STUDY Autori: Dr. sci. Tarik Rahić, Prof. dr. Nedžad Korajlić, Doc. dr. Fuad Purišević, Pred. VŠ Mirzo Selimić STRUČNI ČLANAK POJEDINI ZAKONSKI MODELI IZ PREKRŠAJNOG ZAKONA REPUBLIKE HRVATSKE SUKLADNO KOJIMA SE POČINITELJIMA NE IZRIČE NOVČANA KAZNA ILI DRUGA PREKRŠAJNO PRAVNA SANKCIJA CERTAIN LEGAL MODELS FROM THE MISDEMEANOR ACT OF THE REPUBLIC OF CROATIA UNDER WHICH THE PERPETRATORS DOES NOT IMPOSE FINES OR OTHER PUNITIVE LEGAL SANCTIONS Autori: Prof. dr. Velibor Peulić, Pred. VŠ Nermin Palić, Mag. Iur. Goran Matijević STRUČNI ČLANAK MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE - STUDIJA SLUČAJA GORNJE PODRINJE MANAGEMENT OF TOURIST DESTINATION - CASE STUDY GORNJE PODRINJE Autor: Dr. sci. Muhamed Ramović STRUČNI ČLANAK DRŽAVA U ULOZI REGULATORA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA COUNTRY IN THE ENTRY OF THE FINANCIAL MARKET REGULATOR Autor: Pred. VŠ Mirjana Radaković STRUČNI ČLANAK UPRAVLJANJE RESURSIMA U FUNKCIJI OSIGURANJA ODRŽIVOG RAZVOJA ORGANIZACIJE RESOURCE MANAGEMENT IN THE FUNCTION OF SAFEGUARDING SUSTAINABLE ORGANIZATION DEVELOPMENT Autor: Doc. dr. Ermin Kuka, Mr. sc. Adnan Džindo PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANAK ANALIZA SIGURNOSTI CESTOVNOG SAOBRAĆAJA NA MREŽI SAOBRAĆAJNICA NA PODRUČJU ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA U PERIODU 2010 – 2015 ROAD TRAFFIC SAFETY ANALYSIS ON THE ROAD NETWORK OF THE ZENICA - DOBOJ CANTON IN PERIOD 2010 - 2015 Autor: Pred. VŠ Nermin Palić, Bch. Senaid Mujezinović, Leonardo Pavičić STRUČNI ČLANAK FUNKCIONALNO VREDNOVANJE RASKRSNICE PAR SELO NA REGIONALNOM PUTU R469 ŽIVINICE-MEĐAŠ I R470 DUBRAVE - TUZLA SA ASPEKTA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA SA PRIJEDLOGOM REKONSTRUKCIJE FUNCTIONAL EVALUATION OF INTERSECTION PAR SELO ON REGIONAL MOTORWAY R469 ŽIVINICE-MEĐAŠ AND DUBRAVETUZLA IN REGARD OF SAFETY ASPECT WITH PROPOSITION OF RECONSTRUCTION Autor: Doc. dr. Esad Mušanović, Amer Kudumović, bsc.ing.građ., Amila Mušanović, bsc.ing.građ. STRUČNI ČLANAK PRISTUP TRŽIŠTU CESTOVNOG TRANSPORTA KROZ MOGUĆNOSTI INTERMODALNOG I MULTIMODALNOG TRANSPORTA U BOSNI I HERCEGOVINI ACCESS TO ROAD TRANSPORT TRADE BETWEEN THE POSSIBILITIES OF INTERMODAL AND MULTIMODAL TRANSPORT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Autor: Pred. VŠ Igor Marković STRUČNI ČLANAK MATERIJALI ZA VATROGASNU ODJEĆU U SKLADU SA STANDARDIMA MATERIALS FOR FIRE-FIGHTING CLOTHING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS Autor: Prof. dr. Željko Knežićek, Doc. dr. Esad Mušanović STRUČNI ČLANAK EKOLOŠKA ODGOVORNOST SA EKONOMSKOG GLEDIŠTA ECOLOGICAL RESPONSIBILITY FROM THE ECONOMIC GLOSSARY Autor: Mr. sc. Miloš Radaković STRUČNI ČLANAK MINI HIDROELEKTRANE – EKOLOŠKA PRIHVATLJIVOST ILI BIZNIS? MINI HYDRO POWER PLANTS - ECOLOGICAL ACCEPTANCE OR BUSINESS? Autor: Mr. sc. Miloš Radaković STRUČNI ČLANAK NOVI PRISTUP POSMATRANJU STRATEGIJE POSLOVANJA U POSLOVNOM SISTEMU ZASNOVNA NA NOVIM TEHNOLOŠKIM RJEŠENJIMA NEW APROACH TO OBSERVING BUSINESS STRATEGIES IN BUSINESS SYSTEMS BASED ON NEW TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AutorI: Prof. dr. Mladen Radivojević, Prof. VŠ Nada Mirjanić-Gluvić, Mattoug Dalal Ramadan Saad, MA, Bojan Žunić, MA STRUČNI ČLANAK PLANIRANJE I CILJEVI KVALITETE U UVJETIMA STALNE PROMJENE PLANNING AND QUALITY OBJECTIVES IN THE CONDITIONS OF FIXED CHANGES Autor: Prof. dr. Ivan Damjanović

2016. godina - Broj 1

STRUČNI ČLANAK HULIGANSTVO, KRIMINAL I KAZNENA POLITIKA HOOLIGANISM, CRIME AND PUNISHMENT POLICY Autor: Msc Maja Ilić STRUČNI ČLANAK MIKROĈIPIRANJE – PREVENCIJA KRIMINALITETA ILI KRŠENJE TEMELJNIH LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA MICROCHIPPING – CRIME PREVENTION OR VIOLATION OF FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS Autori: Tomica Starĉević, univ.spec.crim., Ines Jambrek Petrak, mag. iur. Et, univ.spec.crim. STRUČNI ČLANAK PRIMJENA DNK ANALIZE U RASVJETLJAVANJU KRIVIČNOG DJELA TEŠKOG UBISTVA THE ROLE OF DNA EXPERTISE IN THE DISCOVERY OF THE CRIME OF AGGRAVATED MURDER Autor: Mladen Vuković, MA STRUČNI ČLANAK REAKCIJA NA ZLOUPOTREBU OPOJNIH DROGA REACTION TO DRUGS ABUSE Autor: Msc Maja Ilić STRUČNI ČLANAK RADIKALNE KRIMINOLOŠKE TEORIJE I TEORIJE BIJELOG OKOVRATNIKA - MOGUĆNOST PRIMJENE U SLUČAJEVIMA ANALIZIRANJA ORGANIZIRANOG KRIMINALA RADICAL CRIMINOLOGICAL THEORIES AND THEORIES OF WHITE COLLAR - POSSIBILITIES OF APPLICATION IN CASES OF ANALYZING ORGANIZED CRIME Autor: Muris Mujanović STRUČNI ČLANAK NASILJE U PORODICI U PRAKSI CENTRA JAVNE BEZBJEDNOSTI BANJA LUKA DOMESTIC VIOLENCE IN PRACTICE OF THE PUBLIC SECURITY CENTER BANJA LUKA Autori: Goran Guska MA, Mr. sc. Goran Blagojević STRUČNI ČLANAK ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA ISKAZANA U ODLUKAMA USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BIH PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS EXPRESSED IN DECISIONS OF CONSTITUTIONAL COURT OF THE FEDERATION OF B&H Autor: Doc. dr. Kata Senjak STRUČNI ČLANAK FENOMEN AKTIVNOG STARENJA U PROCESU KREIRANJA JAVNIH POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI PHENOMENON OF ACTIVE AGING IN THE PROCESS OF CREATING PUBLIC POLICIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Autori: Prof. dr. Faruk Jašarević, Mr. Ermin Kuka STRUČNI ČLANAK FINANSIJSKE AKTIVNOSTI SVJETSKE BANKE U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE FINANCIAL ACTIVITIES OF THE WORLD BANK IN THE CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS Autor: Pred. VŠ Mirjana Radaković STRUČNI ČLANAK ДЕТЕКОВАНА ЕВАЗИЈА ПОРЕЗА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ STRUCTURE OF EVASION IN REPUBLIC OF SERBIA Autori: Др Миодраг Тодоровић, Др Слободан Радоњић, Самир Љајић STRUČNI ČLANAK STRATEGIJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA – OSNOVNI POJMOVI STRATEGY OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT – BASIC CONCEPTS Autori: Tomica Starĉević, univ.spec.crim., Ines Jambrek Petrak, mag. iur. et univ.spec.crim. STRUČNI ČLANAK POSEBNE MJERE U KONTROLI KONCENTRACIJA U KONKURENCIJSKOM PRAVU EU I BIH MERGER REMEDIES IN THE COMPETITION LAW OF EU AND B&H Autor: Pred. VŠ Mirza Kulenović, MA STRUČNI ČLANAK UTICAJ MEĐUNARODNO MONETARNOG FONDA NA EKONOMIJU BOSNE I HERCEGOVINE IMPACT OF INTERNATIONAL MONETARY FUND ON THE ECONOMY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Autor: Pred. VŠ Mirjana Radaković STRUČNI ČLANAK ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA SA PRIMJENOM SPECIJALNIH MAZIVA, TEHNOLOGIJA I TEHNIKA PODMAZIVANJA MAINTENANCE OF TECHNICAL SYSTEMS WITH THE APPLICATION OF SPECIAL LUBRICANTS, TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES OF LUBRICATION Autori: Pred.VŠ Rodoljub Blaženović dipl. ing., Pred.VŠ Slobodan Jurić dipl. ing.

2016. godina - Broj 2

2015. godina - Broj 1

PREGLEDNI NAUČNI RAD ZNANJE, OBRAZOVANJE I SPOSOBNOST ZA RAZVOJ PROIZVODA KAO DOMINATNI FAKTORI RAZVOJA NEKE DRŽAVE KNOWLEDGE, EDUCATION AND ABILITY FOR DEVELOPMENT OF PRODUCTS AS THE DOMINANT FACTORS OF DEVELOPMENT OF A COUNTRY Autor: Prof. VŠ Radoslav Tomović STRUČNI ČLANAK STVARANJE PRETPOSTAVKI ZA USPOSTAVLJANJE SISTEMA OSIGURANJA KVALITETA NA VISOKOJ ŠKOLI „LOGOS CENTAR“ U MOSTARU CREATING PRESUMPTIONS FOR THE ESTABLISHMENT OF QUALITY ASSURANCE SYSTEM AT THE HIGH EDUCATIONAL INSTITUTION "LOGOS CENTER" IN MOSTAR Autor: Prof. VŠ Lutvo Haznadarević STRUČNI ČLANAK SAVREMENE APLIKACIJE I DB U PRECIZNOJ IDENTIFIKACIJI I PROCENI VREDNOSTI GRAĐEVINSKIH, PRETOVARNIH I POLJOPRIVREDNIH MAŠINA MODERN APPLICATIONS AND DB IN A PRECISE IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF THE VALUE OF CONSTRUCTION, RELOADING AND AGRICULTURAL MACHINERY Autori: Prof. VŠ Velibor Peulić, Pred. VŠ Nebojša Zdravković, Mr. sc. Marinko Jakovljević, Katarina Zdravković, dipl.ecc STRUČNI ČLANAK UREDNO ODRŽAVANJE VOZILA I USKLAĐENOST PROPISA SA PROPISOM EU-A KAO PREDUVJET SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ REGULAR VEHICLE MAINTENANCE AND COMPATIBILITY OF REGULATIONS WITH THE EU REGULATIONS AS A PRECONDITION OF REDUCING A HARMFUL ENVIRONMENTAL IMPACT Autori: Prof. VŠ Lutvo Haznadarević, Dr. sc. Nikša Koboević, Prof. dr. Ante Mišković STRUČNI ČLANAK TRANS-EUROPSKA TRANSPORTNA MREŢA I MREŢA PAN-EUROPSKIH KORIDORA TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK AND PAN-EUROPEAN NETWORK OF CORRIDORS Autor: Pred. VŠ Igor Marković STRUČNI ČLANAK OPRAVDANOST UVOĐENJA NOVIH AUTOBUSKIH LINIJA I REORGANIZACIJA JGP-a NA UŽOJ TERITORIJI GRADA MOSTARA JUSTIFICATION OF INTRODUCTING NEW BUS LINES AND REORGANIZATION OF PUBLIC TRANSPORTATION IN THE NARROW TERRITORY IN MOSTAR Autori: Pred. VŠ Nermin Palić, Pred. VŠ Džemal Cinac STRUČNI ČLANAK DINAMIKA UPOTREBE PLASTIČNIH MASA – DOBA EKO PLASTIKE PLASTIC USE DYNAMICS – ECO PLASTIC AGE Autor: Pred. VŠ Kuštrić Đenita STRUČNI ČLANAK ODGOVORNI MARKETING TURISTIČKE DESTINACIJE MARKETING RESPONSIBLE TOURISM DESTINATION Autor: Doc. dr. sc. Edin Čolaković STRUČNI ČLANAK POLITIKA PRIZNAVANJA PRIHODA I FINANCIJSKA USPJEŠNOST REVENUE RECOGNITION POLICIES AND FINANCIAL EFFICACY Autor: Dragan Gabrić STRUČNI ČLANAK ZNAČAJ MONETARNOG MENADŢMENTA U UPRAVLJANJU NEZAVISNOM MONETARNOM POLITIKOM IMPORTANCE OF MONETARY MANAGEMENT IN MANAGING AN INDEPENDENT MONETARY POLICY Autor: Prof. VŠ Haris Šarganović STRUČNI ČLANAK POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE I NJIHOV ZNAČAJ U ISTRAŽIVANJU KRIVIČNIH DJELA SPECIAL INVESTIGATIVE ACTIONS AND THEIR IMPORTANCE IN THE INVESTIGATION OF CRIMES Autor: Pred. VŠ Mirzo Selimić

2015. godina - Broj 2

STRUČNI ČLANAK ZNAČAJ KRIZNOG MENADŢMENTA ZA POSLOVANJE SIGNIFICANCE OF CRISIS MANAGEMENT FOR BUSINESS AutorI: Prof. dr. Faruk Jašarević, Mr. Ermin Kuka STRUČNI ČLANAK DOPRINOS TUMAĆENJU I IMPLEMENTACIJI REVIDIRANIH STANDARDA I SMJERNICA ZA OSIGURANJE KVALITETA U EUROPSKOM PODRUČJU VISOKOG OBRAZOVANJA IZ 2015. GODINE CONTRIBUTION TO THE INTERPRETATION AND IMPLEMENTATION OF REVISED STANDARDS AND GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE IN EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA FROM 2015. AutorI: Alim Abazović dipl.iur., Nermin Palić, MA – dipl. ing. STRUČNI ČLANAK RAZVOJ I UNAPREĐENJE SISTEMA OSIGURANJA KVALITETA NA VISOKOJ ŠKOLI „CEPS-CENTAR ZA POSLOVNE STUDIJE“ KISELJAK THE DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE QUALITY ASSURANCE SYSTEM AT COLLEGE „CEPS-CENTRE FOR BUSINESS STUDIES“ KISELJAK Autori: Alim Abazović dipl.iur., Nermin Palić, MA – dipl. ing. saobr. i kom. STRUČNI ČLANAK UPORABA VIZUALNOG SENZORA ZA DETEKTIRANJE ORIJENTIRA KOD NAVIGACIJE MOBILNOG ROBOTA U ZATVORENOM PROSTORU USE OF VISUAL SENSOR FOR LANDMARKS DETECTION IN MOBILE ROBOT INDOOR NAVIGATION Autori: Boris Crnokić, dipl. inţ. stroj., Mr. sc. Miroslav Grubišić STRUČNI ČLANAK MAKROEKONOMSKI EFEKTI NA BOSNU I HERCEGOVINU SPORAZUMA O TRANSATLANTSKOM TRGOVINSKOM I INVESTICIJSKOM PARTNERSTVU SAD I EU (TTIP) MACROECONOMIC EFFECTS ON BOSNIA AND HERZEGOVINA AGREEMENT TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP BETWEEN USA AND EU (TTIP) Autor: Prof.VŠ.dr.sci. Haris Šarganović STRUČNI ČLANAK SUSTAVI VATRODOJAVE U TUNELIMA A FIRE ALARM SYSTEMS IN TUNELLS Autori: Mr. sc. Igor Marković, dipl.ing., Zdravko Todorović, BA cest. prom. STRUČNI ČLANAK KRIMINALITET URBANIH SREDINA – URBANO NASILJE CRIMINALITY OF URBAN ENVIRONMENTS – URBAN VIOLENCE Autori: Doc. dr. Vjekoslav Vuković, Pred. VŠ Mirzo Selimić STRUČNI ČLANAK OSOBE S ANTISOCIJALNIM POREMEĆAJEM LIĈNOSTI KAO POĈINITELJI KAZNENOG DJELA SILOVANJA PERSONS WITH ANTISOCIAL PERSONALITY DISORDER AS A RAPE CRIMINAL OFFENDERS Autori: Tomica Starĉević, univ.spec.crim., Mr. Ines Jambrek Petrak, univ.spec.crim. STRUČNI ČLANAK SADISTIČKI SILOVATELJI – PROFIL LIČNOSTI, MODUS OPERANDI, FARMAKOLOŠKI TRETMAN, RECIDIV SADISTIC RAPISTS - A PERSONALITY PROFILE, MODUS OPERANDI, PHARMACOLOGICAL TREATMENT, RELAPSE Autori: Tomica Starĉević, univ.spec.crim., Mr. Ines Jambrek Petrak, univ.spec.crim.
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.